Matičiari si zvolili vedenie

b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Maticiary-si-zvolili-vedenie-1.jpg

Katarína Melegová-Melichová zostala v čele MSS

Matiční delegáti na tohtoročnom valnom, zároveň volebnom zhromaždení Matice slovenskej v Srbsku rozhodovali aj o čelných funkciách v tejto našej národnostnej organizácii. V sobotu 27. apríla v zasadacej sieni Obce Báčsky Petrovec okrem tradičných bodov rokovacieho programu, aký býva pri výročných zasadnutiach, si na čelnú funkciu znovu zvolili doterajšiu predsedníčku Katarínu Melegovú-Melichovú z Báčskeho Petrovca. Podpredsedami pre Báčku a Banát tiež, aj v ďalšom mandáte, zostávajú Vladimír Fekete z Báčskej Palanky a Pavel Baláž z Kovačice, kým na funkcii podpredsedu pre Sriem Andreja Kardelisa vystriedal takisto Staropazovčan Michal Baláž.

b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Maticiary-si-zvolili-vedenie-2.jpg

Na zasadnutí matičiarov v Petrovci trvajúcom celé tri hodiny predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová na úvod privítala veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Dr. Jána Varšu a predsedu Báčskopetrovskej obce Pavla Marčoka, ako aj predstaviteľov médií a prítomných matičiarov. Po zvolení pracovného predsedníctva, v čele ktorého bola Katarína Rašetová a tvorili ho i Željko Čapeľa a Zuzana Litavská-Beňová, a ako zapisovateľka si ku nim prisadla aj tajomníčka Zdenka Chalupková, podľa schváleného rokovacieho programu matičiari začali čerpať z náplne zasadnutia. Pritom si nezabudli zvoliť overovateľov zápisnice a zistiť kvórum. Ten tvorili zástupcovia 20 miestnych matičných odborov, dokopy 66 delegátov.

Predtým ako sa matičiari dostali k rokovaniu a schvaľovaniu správ a plánov práce, prihovorili sa aj hostia. Diplomat zo Slovenska Ján Varšo sa vyznal, že už prekročil polovičku svojej diplomatickej misie v Srbsku a hovoril aj o grantoch, ktoré Slovákom v zahraničí poskytuje Slovenská republika, ako aj o nepomere medzi prihlásenými, početnými žiadosťami zo Srbska (viac ako 300 projektov) a reálnymi potrebami jednotlivých prostredí. Pozastavil sa aj pri štipendiách, ktoré pre našincov poskytuje Slovensko. Prízvukoval potrebu solidarity a transparentnosti využívania financií zdôrazňujúc, že i sám bude hľadať mechanizmy spravodlivého rozvrhovania prostriedkov. Predseda lokálnej samosprávy Pavel Marčok pozdravil matičiarov na domácej pôde, zopakoval výzvu, ktorú aj pred týždňom potencioval na matičnej Správnej rade, o nevyhnutnosti spoločného dožadovania sa sídiel súdov, ktoré budú vyhovovať aj príslušníkom slovenskej menšiny. Podnikateľ Ján Brtka sa tiež prihovoril, ozrejmujúc, prečo podnikatelia v Petrovci podporujú MSS.

V pokračovaní zasadnutia prítomní matiční delegáti spoločne hodnotili uplynulý rok a navrhovali doplnky k písanému materiálu tohtoročných plánov. Aj financie. V správe za rok 2012 sa uvádza, že v rámci administratívno-finančnej a bežnej činnosti kancelária ústredia MSS okrem iného vypracovala a na rôzne súbehy odovzdala početné projekty. Z činnosti orgánov MSS možno uviesť, že zhromaždenie a Správna rada vlani zasadali dvakrát, kým predsedníctvo uskutočnilo 6 zasadnutí. Okrem toho činnosť vyvíjalo aj 10 stálych matičných komisií. V rámci vydavateľskej činnosti MSS vlani svetlo sveta uzreli tieto publikácie: antológia Plášť bohyne, publikácia Jeden rok v Bielom Blate, monografia Čarovná niť v ruke ženy, brožúrka Stretnutie dolnozemských učiteľov 2012. Zvlaňajšieho vydavateľského plánu začiatkom tohto roka vytlačili aj zborník prác 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku. Správou sú obsiahnuté rozličné aktivity ústredia MSS, predovšetkým pri organizácii Slovenských národných slávností, ale aj rozličné aktivity a bohatá činnosť početných MOMS vo svojich prostrediach.

Keď matičiari doplnili a ustálili listinu kandidátov na matičné funkcie, viacerí kandidáti sa aj predstavili, aby sa potom po vypracovaní volebných lístkov pristúpilo k voľbám. Kým komisia v zložení Jarmila Pálenkášová, Jarmila Hromčíková a Ján Záborský sčitovala hlasy, prítomní si viac posvietili na aktuálny rok a plán práce MSS. Okrem iného viacerí sa pýtali, prečo na zasadnutí nie sú prítomné aj čelné osoby Národnostnej rady, cirkvi alebo Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

b_520_390_16777215_0___images_spravy_2013_Maticiary-si-zvolili-vedenie-3.jpg

Keďže si členovia sami hradia cestovné, bolo počuť, že nie je nevyhnutnosťou, aby sa zasadnutia týchto grémií organizovali výlučne v Petrovci, ale ich možno usporiadať i v iných prostrediach, aby sa aj takýmto spôsobom podporili snahy jednotlivých MOMS. Diskusie sa týkali aj dlhodobého plánovania, siete súdov, poradenstva pri rozvrhovaní grantov zo Slovenska, obsažnejších informácií prostredníctvom matičného portálu a vôbec aktuálnych činností matičiarov v tomto roku. Potom zhromaždenie potvrdilo aj návrh kandidátov na matičné hodnosti a uznania za rok 2012.

Po zverejnení výsledkov volieb, okrem na začiatku uvedených matičných funkcionárov, v období nadchádzajúcich štyroch rokov zástupcami podpredsedov pre Báčku, Banát a Sriem budú Juraj Červenák z Hložian, Alena Gajanová z Pančeva – Vojlovice a Pavel Turan zo Šída. Členmi Dozornej rady sa stali Michal Šramka, Jaroslav Čiep, Pavel Baláž-Pašo, Ondrej Zahorec a Janko Bagľaš. Ich náhradníci sú Ján Zorňan, Pavel Andrášik, Stanislav Stupavský, Pavel Vereský a Ján Struhár.

J. Čiep