VZDELÁVANIE AKO FUNDAMENT NAŠEJ SLOVENSKOSTI

V priestoroch Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Nadlaku v pondelok 4. novembra sa stretli členovia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí – Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu, čím sa obnovila činnosť tohto poradného orgánu predsedu ÚSŽZ, ktorý menuje členov tejto komisie. Členstvo v komisii je čestnou funkciou a členovia sú vo svojej funkcii nezastupiteľní. Komisia má ešte jednu sekciu pre západnú Európu a zámorie. Sekcie by sa mali stretávať dvakrát ročne.

Na zasadnutí boli prítomní členovia sekcie z Rumunska, Srbska, Maďarska, Chorvátska, Ukrajiny, kým z Poľska sa tohto stretnutia nezúčastnil nikto a v z ÚSŽZ bol prítomný predseda Igor Furdík a pracovníčka teritoriálneho, kultúrneho a informačného odboru Úradu Božena Malíková.

Po schválení Štatútu tejto sekcie, ktorý predložil a opodstatnil predseda Igor Furdík , predsedom Sekcie sa stal Pavel Hlásnik, podpredsedníčkou Vilma Prívarová a tajomníčkou Božena Malíková.

Už  na tomto prvom zasadnutí sa prítomní zmienili: o študijných odboroch štipendistov Vládou SR, kde sa uzavrelo, že by sa v budúcnosti malo podporovať štipendijne aj štúdium medicíny a cudzích rečí; keď ide o vysielanie učiteľov zo Slovenska, tam treba dbať aby to boli ľudia, ktorí budú okrem tej vzdelávacej vyvíjať aj osvetovú činnosť; čo sa týka iných foriem podpory slovenského školstva v zahraničí akým sú semináre, príprava učiteľov, lektoráty, stážisti atď., tu sa bude prihliadať na miestne špecifiká, budú sa organizovať výjazdové kurzy v krajinách v súčinnosti s ÚSŽZ a využívať by sa mali európske fondy cezhraničnej spolupráce; keď ide o učebnice a učebné pomôcky uzavrelo sa, že sa oceňuje spolupráca s MŠ SR a navrhuje zaradiť do objednávky určitý počet titulov pre školy v zahraničí a aj v budúcnosti sa navrhuje pokračovať s podporou ÚSŽZ na zabezpečenie detskej, slovníkovej a odbornej literatúry pre školské knižnice; keď ide o letné školy, školy v prírode a ďalšie mimoškolské aktivity, pozitívne sa ocenili doterajšie formy spolupráce v tejto oblasti a podpora ÚSŽZ a prejavený bol záujme o participáciu na projekte Nadácie Lipa v Hronci s posunutím jeho realizácie na prázdninový termín a keď ide o podávanie žiadostí z oblastí vzdelávania na rok 2014, zohľadní sa, že kalendár MŠ bude schválený neskoršie, takže aj žiadosti budú musieť byť všeobecnejšie. 

Ako vidno už na prvom konštitutívnom stretnutí Sekcia pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ sa konštruktívne venovala rôznym otázkam z oblasti výchovy a vzdelávania mládeže na slovenských školách v zahraničí a dospela aj ku konkrétnym záverom. Prítomní vysoko ocenili doterajšiu podporu materského štátu prostredníctvom ÚSŽZ slovenskému školstvu jednak prostredníctvom štipendií, investícií do objektov, podporou množstva projektov bez čoho si len ťažko predstaviť fungovanie slovenských škôl na takej úrovni ako je tomu v súčasnosti.

 Z Rumunska sa zasadnutia zúčastnili: Pavel Hlásnik, Pavel Husárik, Vieroslava Tímarová, Jarmila Michalcová a Alexander Mlinarčik; zo Srbska: Pavel Belička, Mária Andrášiková, Svetlana Zolňanová, Anna Medveďová, Ľudmila Berédiová-Stupavská, Pavel Rohárik a Katarína Melegová-Melichová; z Maďarska: Zuzana Medveďová, Edita Pečeňová, Michal Lászik a Júlia Szabová Marloková; z Chorvátska: Andrej Kuric a z Ukrajiny Valéria Balanko.

                                                                                                                                                                                      Katarína Melegová-Melichová

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt