Počítač a knihy pre Slovákov z Čeláreva

Matičiari z Čeláreva sa pravidelne stretávajú každý prvý štvrtok v mesiaci, treraz už vo svojich miestnostiach, ktoré na používanie získali od Miestného spoločenstva Čelárevo. Tak bolo aj 6. marca 2014, keď MOMS Čelárevo navštívila predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová a pri tej príležitosti odovzdala matičiarom na používanie počítač, ktorý im umožní ľahšiu komunikáciu nie len s ústredím MSS, ale aj s ostatnými MOMS. Na stretnutí boli prítomné aj deti, ktoré navštevujú hodiny slovenského jazyka spolu so svojou učiteľkou. Na úvod stretnutia sa prítomnym prihovorili krátkym kultúrno-umeleckým programom, ktorý pripravila Mária Kukučková Supeková, učiteľka slovenského jazyka. Na záver stretnutia predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová odovzdala čelárevskym deťom a učiteľke knihy a učebnice v slovenskom jazyku, ktoré zadovážila Matica slovenská v Srbsku za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.   

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt