ZASADALI MATIČNÍ DELEGÁTI

Matičiari delegovaní do Správnej rady Matice slovenskej v Srbsku, ako aj predsedovia miestnych odborov, zasadali v sobotu 29. marca v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci. Na svojom 23. zasadnutí prerokovali a schválili správy, naplánovali si aktivity na tento rok a navrhovali zaslúžilých na matičné ocenenia.

Na úvod zasadnutia Viera Dorčová-Babiaková, neter zosnulého prvého tajomníka obnovenej MSJ Jána Dorču, ozrejmila, prečo sa spolu so svojou sestrou Vladimírou Dorčovou-Valtnerovou rozhodli niektoré obrazy a knihy z jeho pozostalosti venovať práve matičiarom. Predtým, ako sa dali do rozoberania správ a aktualít, v mene zhromaždených delegátov z osemnástich miestnych odborov predsedníčke Kataríne Melegovej-Melichovej k nedávno získanému oceneniu v Nadlaku blahoželal podpredseda Michal Baláž.

Ponúknutá správa o činnosti v roku 2013 v tlačenej podobe obsahuje časti o administratívno-finančnej a bežnej činnosti kancelárie ústredia MSS, o činnosti orgánov MSS a matičných komisií, o aktivitách na úrovni MSS a o spolupráci so štátnymi orgánmi a inštitúciami v krajine a zo zahraničia, o vydavateľskej činnosti MSS, o aktivitách matičných funkcionárov, ako aj prehľad činnosti pätnástich matičných miestnych odborov. V rozprave sa hodne pozornosti venovalo starému automobilu Škode Felícii, daru Ľ. Mišíka. Predsa sa rozhodlo, že nateraz auto predávať nebudú.

Diskutovalo sa aj o tom, že závery z matičných okrúhlych stolov treba predostrieť aj pred širšiu inonárodnú verejnosť, hovorilo sa o obsažnejšej internetovej stránke a potrebe, aby k jej náplni prispievali matičiari zo všetkých prostredí. Z finančnej správy za minulý rok vyplýva, že ústredie a všetky odbory dokopy mali na účte takmer 11,2 milióna dinárov, z čoho podstatnú časť Matica získala zo subvencií, dotácií a donácií. O financiách sa predtým, v stredu 26. marca, podrobnejšie zaoberala i Dozorná rada. V rámci diskusií o financiách bolo počuť aj ponosy, že niektoré MOMS nedoručujú vyúčtovania a správy. Detailnejšie sa zaoberali MOMS Lug a pokúšali sa nájsť spôsob, ako prísť k náprave. Rozhodli sa, že vedenie MSS navštívi tento odbor, a v prípade, že nepríde k náprave, budú musieť zrušiť ich podúčet, lebo finančná disciplína je každý rok prísnejšia. Keď ide o plány práce, na zasadnutí odzneli slová aj o menení koncepcie programov Slovenských národných slávností a o niektorých nových obsahoch, medziiným Kovačičania v rámci predslávnosťového programu ponúkli zorganizovať kolkárske preteky a bolo počuť aj idey o založení matičnej mládeže podľa vzoru MS na Slovensku. Finančné plány na bežný rok sú o čosi chudobnejšie a dosahujú 10,8 mil. dinárov. V rámci zasadnutia delegáti schválili návrhy kandidátov na matičné hodnosti a uznania za rok 2013 a termín konania výročného zhromaždenia MSS si určili na sobotu 5. apríla. Na záver zasadnutia bolo počuť, že aj Pazovčania začínajú bojovať ako kedysi Kovačičania so skládkou nebezpečného odpadu.

Po ukončení matičného zasadnutia v sobotu 29. marca predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová oslovila i prítomných novinárov s veľkou novinkou: „Pri návšteve premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica v Belehrade som v rámci problémov zdôraznila aj problém zápisu slovenských žiakov do slovenských tried. Apelovala som na to, aby sme rodičov, ktorí si zapíšu deti do slovenských tried, nejakým spôsobom stimulovali, čiže odmenili preto, že zostávajú pri svojej slovenskosti. Premiér vtedy povedal, že by z rozpočtovej rezervy vedel nájsť nejaké prostriedky. Oslovili sme ho s projektom v hodnote

15 000 eur, ktorý nám následne i schválili. Tie deti, ktoré od jesene budú prvákmi slovenských tried, a je ich 354 detí z celej Vojvodiny, dostanú zdarma tašky a školské potreby, akými sú peračník, ceruzky, zošity, fixky, farbičky, gumičky, zmizík, blok a úbor pre telesnú výchovu. Všetko to bude súčasťou balíka z tohto projektu. Telefonovali sme do všetkých predškolských ustanovizní, ktoré majú deti v prípravnej triede, a takto sme prišli k uvedenému počtu detí. Vyzývam rodičov týchto budúcich prvákov, aby na uvedené školské potreby nemíňali peniaze, lebo ich dostanú zdarma. V nasledujúcom období po presune financií cez školy im pomôcky aj doručíme,“ uzavrela predsedníčka MSS a pridala: „Aj týmto vyjadrujeme vďaku predsedovi slovenskej vlády Robertovi Ficovi, že mal pochopenie pre naše potreby a aj v budúcnosti budeme musieť vynachádzať spôsoby, ako podporovať deti, aby sa zapisovali do slovenských tried.“

                                                                                                                                                                                                                                           Jaroslav Čiep

 

alt

alt

alt

alt