II. ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA MSS

Dňa 22. mája 2017 so začiatkom o 12.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo druhé zasadnutie Predsedníctva MSS. Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Brtka, predseda MSS, Vladimír Fekete, podpredseda MSS z Báčky, Branislav Kulík, podpredseda MSS z Banátu, Janko Havran, podpredseda MSS zo Sriemu a Zdenka Chalupková, tajomníčka  MSS.

Na zasadnutí bola schválená zápisnica z I. konštitučného zasadnutia Predsedníctvo MSS a predsedovi MSS bola schválená pracovná cesta do Slovenskej republiky. V pokračovaní zasadnutia predseda MSS podal správu o príprave Slovenských národných slávností 2017. Následne sa rokovalo o potrebe poistenia budovy MSS a zamestnancov MSS. Predsedníctvo sa zmienilo o návrhu zmeny Stanov MSS a potrebe zmeny pravidiel o úhradách.

Na záver zasadnutia predseda MSS podal správu o svojich aktivitách zameraných na zabezpečenie finančných prostriedkov pre bežnú činnosť MSS.