Medzinárodná konferencia Slováci a Srbi - história a súčasnosť

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny

Matica slovenská v Srbsku

Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu

Slováci a Srbi – história a súčasnosť

ktorá sa uskutoční 09. mája 2014 v Zhromaždení AP Vojvodiny

Vladiku Platona bb, Nový Sad

 

PROGRAM

09.00Registrácia účastníkov

10.00Otvorenie konferencie a pozdravné príhovory

11.00 PRVÝ PANEL: Legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku a medzištátna srbsko-slovenská spolupráca v oblasti menšinovej politiky

·        Suzana Paunovićová, Kancelária pre ľudské a menšinové práva RS: Spolupráca Kancelárie pre ľudské a menšinové práva s národnostnými radami národnostných menšín

·        Ing. Mária Jedličková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny: Aktuálna situácia menšinovej politiky na Slovensku

·        Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinský ombudsman: Dodržiavanie predpisov, ktoré upravujú ochranu práv národnostných menšín v praxi

·        Dr. Tamás Korhecz, Národnostná rada maďarskej národnostnej menšiny: Legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku s dôrazom na prax

·        Prof. Dr. Miroslav Vitéz, Ekonomická fakulta v Subotici: K niektorým otázkam legislatívnej úpravy právneho postavenia národnostných menšín v domácom práve

·        Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Aktuálne kontakty Slovákov v Srbsku s materskou  krajinou

·        Stane Ribič, Spolok Srbov na Slovensku: Skúsenosti Srbov na Slovensku

·        Diskusia

13.00 Obedňajšia prestávka

14.00 DRUHÝ PANEL: Tradície spolunažívania Slovákov a Srbov

·        Samuel Boldocký: Účasť Slovákov na vytváraní niektorých základných hodnôt srbskej kultúry

·        Dr. Nebojša Kuzmanović: Srbská elita, ktorá svoje vzdelanie nadobudla na Slovensku

·        Miroslav Demák: Slováci a Srbi v spoločných vojenských jednotkách Vojenskej krajiny na konci 18. a na začiatku 19. storočia

·        PhDr. Samuel Jovankovič, Štátny pedagogický ústav: Janko Šafárik (1814 – 1876 – 2014)

·        Jaroslav Miklovic: Srbsko-slovenská spolupráca od 1895 do 1905

·        Mgr. Gabriela Gubová Červená, PhD.: Spolupráca SNS s vládnúcimi stranami Kráľovstva SChS

·        Mgr. Eva Škorvanková, PhD., Katedra všeobecných dejín FF UK v Bratislave: Slovenská menšina v dnešnej Vojvodine medzi Československom a Kráľovstvom Juhoslávie

·        Viera Benková: Spolunažívanie

·        Ján Kišgeci, PhD.: Poľnohospodárske odborné tradície Slovákov a ich prejav v súčasnom poľnohospodárstve

·        Dr. Slobodan Bjelica, FF Univerzity v Novom Sade: Fragmenty z histórie vojvodinských Slovákov po druhej svetovej vojne

·        Dr. Saša Marković, Pedagogická fakulta v Sombore: Politická biografia Ľudevita Mičátka

·        Dr. Goran Vasin, FF Univerzity v Novom Sade: Srbská tlač a pomaďarčovanie Slovákov a Srbov 1875 – 1896

·        Zoran Stevanović, Archív Vojvodiny v Novom Sade: Samuel Tešedík a ilýrska dvorná kancelária

·        Čarna Milinkovićová a Mirjana Bojićová, Múzeum Vojvodiny v Novom Sade: Realizácia múzejnej výstavy Srbi a Slováci – tri storočia spolunažívania

·        Mgr. Igor Feldy, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku so zreteľom na slovensko-srbské vzťahy

·        Duško Pantelić a Jugoslav Veljkovski, Historický archív mesta Nový Sad: Archívne materiály o Slovákoch v Historickom archíve mesta Nový Sad

·        Diskusia

15.30 TRETÍ PANEL: Kultúra a duchovný život Slovákov v Srbsku

·        Vladimír Valentík, Slovenské vydavateľské centrum: Kultúrne tradície a prejavy vojvodinských Slovákov

·        Slaviša Grujić, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie: Kultúra menšín v AP Vojvodine s dôrazom na slovenské národnostné spoločenstvo

·        Mgr. Samuel Vrbovský, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Slovenská evanjelická cirkev v Srbsku ako príklad zachovania evanjelického vierovyznania v materinskom jazyku

·        Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Faktory formovania slovenskej vojvodinskej kultúry

·        Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Katedra manažmentu, kultúry a turizmu FF UKF v Nitre: Dve dimenzie tradičnej minoritnej kultúry

·        Mgr. art. Milina Sklabinská, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: Strategické oblasti rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov

·        Mgr. Pavel Čáni, Múzeum vojvodinských Slovákov: Múzeum vojvodinských Slovákov – 65 rokov

·        Katarína Mosnáková, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: Kultúrne podujatia osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu

·        Mr. Vladimíra Dorčová-Valtnerová, týždenník Hlas ľudu: Slovenské médiá vo Vojvodine, resp. v Srbsku a verejný dialóg – potreba rozvíjať kritickú a investigatívnu žurnalistiku

·        Mr. Valentina Čizmarová, Katedra filozofie FF Univerzity v Novom Sade: Axiologický rozmer multikulturalizmu

·        Diskusia

17.00 ŠTVRTÝ PANEL: Školstvo Slovákov v Srbsku

·        PaedDr. Svetlana Zolňanová, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny: Kam smeruje slovenské školstvo v Srbsku

·        Mr. Andor Deli, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá: Menšinové vzdelávanie v AP Vojvodine s dôrazom na vzdelávanie príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny

·        Doc. Dr. Ružena Šimoniová Černáková, Pedagogická fakulta v Sombore: Vzdelávanie v materinskom jazyku – výzvy a odpovede

·        Mária Andrášiková, Asociácia slovenských pedagógov: Materčina – minulosť a súčasnosť

·        Prof. Dr. Jarmila Hodoličová, Katedra slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade: 50 rokov vyučovania slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade

·        Diskusia

18.00Pozdravné príhovory zástupcov Republiky Srbsko a Slovenskej republiky

18.30 PIATY PANEL: Aktuálne postavenie slovenskej menšiny v Srbsku – situácia, problémy, východiská

·        Anna Tomanová-Makanová, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny ako orgán kultúrnej autonómie

·        Katarína Melegová-Melichová, Maticа slovenská v Srbsku: Matica slovenská v Srbsku – súčasnosť a budúcnosť

·        Mgr. Ján Vinkovič, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku: Budúcnosť cirkvi v spoločnosti, ktorá sa transformuje

·        Diskusia

19.15Schválenie záverov konferencie

19.30 Tlačová konferencia