Správa o činnosti MOMS Petrovec v roku 2010

Správa o činnosti MOMS Petrovec na rok 2010

 

 Miestny odbor Matice slovenskej Petrovec aj roku 2010 v realizácii svojho programu spolupracoval s Obcou, Miestnym spoločenstvom Petrovec,  Spolkom petrovských žien, s inými MOMS, ZŠ Jána Čajaka, Gymnáziom Jána Kollára so žiackym domovom, Klubom poľnohospodárov, bojovníkmi – slovom, všade tam, kde bolo treba s nejakým programom prispieť, ochotne sme vyhoveli. Rok 2010 MOMS Petrovec ukončil s počtom členov 4616 na svojom zozname, z ktorých 2203 zaplatilo aj členské na vlaňajší rok.

 Zo správy o našej činnosti, ktorá nasleduje a ktorú predostierame, možno uzavrieť, že kultúrny život nielen Petrovca  sme ako matičiari poznačili v značnej miere a že všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k realizácii všetkých tých programov a aktivít sa treba čo najúprimnejšie poďakovať, lebo bez ich ochoty, obetavosti a národnej uvedomelosti nemohli by sme kvitovať taký bohatý rok. Vďaka patrí aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Miestnemu spoločenstvu, Obci a donátorom a sponzorom. Prostredníctvom projektov sme si zadovážili novú ozvučovaciu techniku, zúčastnili sme sa na Matičnom svetovom festivale slovenskej mládeže, realizovali Festival vážnej hudby Jarné nôty, vydali Náš život (to všetko za podpory ÚSŽZ) a realizovali početné naše podujatia.

 Osobitná vďaka však patrí všetkým členom, ktorí nám členským poplatkom umožňujú takú bohatú činnosť realizovať a ktorí tým dávajú podporu tejto našej práci na zachovaní, zveľadení a vytvorení kultúrnych hodnôt slovenského etnika.

                             

ZIMA S KNIHOU

 

Petrovec I.

 Vo štvrtok 4. februára v Modrom salóne Slovenského vojvodinského divadla (SVD) v Petrovci odznel úvodný večierok manifestácie Zima s knihou, prostredníctvom ktorej sa už tretí rok prezentujú vo verejnosti knihy, ktoré vyšli v rámci Slovenského vydavateľského centra (SVC) v predchádzajúcom roku.

 Vzhľadom na to, že sa plánoval večierok Zima s knihou v Petrovci, ktorý sa venuje knihám autorov z Petrovca, na tomto večierku odzneli ukážky z kníh ostatných autorov.

 Úvodom večierka sa prihovoril riaditeľ SVD Mr. Pavel Čáni a po ňom sa ujal slova riaditeľ SVC Vladimír Valentík.

 O knihách, ktoré vyšli v edícii Živý prúd a Korene, hovoril redaktor knižných vydaní v SVC Víťazoslav Hronec a o edíciách Včielka, Máj a Vedecké zošity hovoril Vladimír Valentík.

 Ukážky z kníh Andreja Čipkára, Miroslavy Dudkovej, Antológie slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy Adama Svetlíka, kníh veršov Daniela Pixiadesa a Juraja Tušiaka a poviedok pre deti Anny Kukučkovej a Daniela Dudka predniesli Anna Hansmanová, Katarína Melichová a Katarína Melegová-Melichová, ktorá urobila aj scenár tohto podujatia.

 Ak možno usudzovať z toho, koľko na tomto podujatí bolo návštevníkov, a bolo ich menej ako novinárov, záujem o knihu rapídne klesá. Chceme však veriť, že to bol iba následok chvíľkovej pohodlnosti, či zaujatosti našich spoluobčanov a že kniha aj ďalej má svojich fanúšikov, ktorí sa jej nevzdávajú.

 

Petrovec II.

 Vo štvrtok 11. februára v Modrom salóne SVD v Petrovci odznel v poradí druhý večierok v rámci manifestácie Zima s knihou.

 Úvodom sa prihovoril redaktor knižných vydaní v SVC Víťazoslav Hronec a v pokračovaní sa hovorilo o piatich knihách, ktorých autormi sú Petrovčania.

 Literárny kritik Samuel Boldocký trefnými textami uviedol do života knihu Dr. Márie Myjavcovej Slovenská jazyková čítanka, Viery Benkovej Stred sveta a iné prózy, Vladimíra Valentíka Kulturologické etudy, Pavla Mučajiho Nedeľa a Jána Labátha Kto je to Goethe. O Slovenskej jazykovej čítanke sa zmienila aj Zuzana Medveďová Koruniaková.

 Úryvky z kníh predniesli: Anna Hansmanová, Miluška Anušiaková-Majerová, Katarína Melichová a Katarína Melegová-Melichová, podľa scenára ktorej sa večierok aj realizoval.

 

Hložany

V pondelok 15. februára na tradičnom stretnutí členiek Spolku žien Slovenka v Hložanoch odznel tretí večierok v rámci podujatia Zima s knihou.

 Úvodom prítomných hostí privítala predsedníčka spolku Viera Miškovicová a potom sa ujal slova riaditeľ SVC Vladimír Valentík, ktorý predstavil knihy, ktoré vyšli v tomto vydavateľstve lanského roka.

 Vzhľadom na to, že išlo i ženský spolok, večierok bol koncipovaný tak, že podrobnejšie sa hovorilo o knihách, ktorých autorkami sú ženy, a tak sa osobitne predstavila kniha Anny Kukučkovej Chvostík a kamaráti, Miroslavy Dudkovej Nahá myseľ. Literárny kritik Samuel Boldocký recenzoval osobitne knihu Dr. Márie Myjavcovej Slovenská jazyková čítanka, Viery Benkovej Stred sveta a iné prózy a Andreja Čipkára, hložianskeho rodáka, Vŕbový klin. Ukážky z diel predniesla Katarína Melegová-Melichová. Záverom sa prihovorila k prítomným aj spisovateľka Viera Benková.

 Na záver večierka predsedníčka Spolku žien Slovenka Viera Miškovicová odovzdala hosťom spolkové vydanie Kolo hier a koláčov a riaditeľ SVC Vladimír Valentík spolku odovzdal Národný kalendár.

 Po večierku si členky tohto spolku mohli knihy aj kúpiť. Odkedy podujatie Zima s knihou prebieha, teda už tretí rok, V Hložanoch sa predalo najviac kníh, čo môže nielen tešiť, ale čo nás utvrdzuje v presvedčení, že aj napriek všetkým technickým vymoženostiam, ktoré zažívajú nevídaný rozmach, kniha je ešte stále pútavá a z hľadiska národnostného aj nenahraditeľným prameňom zachovania a cibrenia materinského jazyka.

 

Pivnica

V sobotu 27. marca v priestoroch Základnej školy 15. októbra v Pivnici odznela aj jedna zo sprievodných manifestácií tohtoročnej DIDY – Vítanie jari s knihou. Prítomných privítal predseda Organizačného výboru DIDY Ján Kmeťko. Ide o literárny večierok, na ktorom sa predstavili knihy z vydavateľského plánu SVC z roku 2009, o ktorých hovoril i redaktor knižných vydaní v tomto vydavateľstve Víťazoslav Hronec a riaditeľ vydavateľstva Vladimír Valentík, ktorý večierok aj moderoval. Večierok koncipovala a úryvky z vydaných diel predniesla Katarína Melegová-Melichová.

Záverom na znak vďaky Vladimír Valentík odovzdal knižnici ZŠ v Pivnici vydania SVC.

 

VÝROČNÉ ZHROMAŽDENIE MOMS

 

 V utorok 2. marca v Dome MSJ Ľudovíta Mišíka MOMS Petrovec mal svoje výročné zhromaždenie, na ktorom prítomní schválili správu o činnosti v roku 2009, finančnú správu za rok 2009 (ktorú podala účtovníčka Mária Hamadehová), plán práce a finančný plán na rok 2010. Zhromaždenie viedlo pracovné predsedníctvo v zložení Mária Andrášiková, Jaroslav Čiep a v čele s Jarmilou Pálenkášovou.

 MOMS Petrovec v roku 2009 mal príjmy vo výške 1 023 667 dinárov, z čoho najviac prostriedkov prišlo z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu jednotlivých projektov, a to vo výške 610 000 dinárov, z Obce 165-tisíc dinárov, z členského 100 tisíc dinárov, z Miestneho spoločenstva Petrovec 97-tisíc dinárov, od sponzorov 15 000 dinárov a prenesených prostriedkov z roku 2008 bolo 36 667 dinárov.

 Výdavky boli vo výške 931 446 dinárov, takže na účte zostalo 92.221 dinárov, ktoré sa preniesli do roku 2010.

 Prítomní vzhľadom na zlú ekonomickú situáciu schválili finančný plán na 2010. rok vo výške 562 000 dinárov.

 Keď ide o správu o činnosti, konštatovalo sa, že sa robilo, ako aj po roky minulé, veľa, a že MOMS realizoval celý rad kultúrnych podujatí, bez ktorých by Petrovec, a nielen on, bol očividne kultúrne nevyžitejší.

 

PREDVOLEBNE AKTIVITY DO NRSNM

 

 MOMS Petrovec a členovia jeho vedenia sa aktívne zapojili do predvolebných a volebných aktivít do NRSNM. V prvej fáze sa zaradili medzi aktivistov, ktorí navštevovali domácnosti, aby sa čím viac Slovákov zapísalo do osobitného voličského zoznamu. Potom tí členovia, ktorí boli na listine Matica slovenská – za slovenskosť, sa angažovali na výrobe televízneho a rádiového volebného spotu, bilbordov, volebného programu, zúčastnili sa v prezentovaní našej matičnej listiny v médiách: Novosadskom rozhlase, TV Vojvodiny, Rádiu Petrovec, TV Petrovec, RTV Kovačica, roznášaní volebných materiálov po domácnostiach...

 Už keď sa rozhodlo ísť do volieb so samostatnou listinou, MOMS Petrovec si bol vedomý toho, že vstupuje do organizačne a finančne nerovnoprávnej kampane a preto získaných 7 miest v NRSNM ocenil ako úspešný výsledok, lebo nie vo všetkých prostrediach sa vynaložilo zo strany MOMS adekvátne úsilie.

 

Z NEVYSYCHAJÚCEHO PRAMEŇA

- program ku Dňu Petrovca -

 

Už tradične pri oslave Dňa Petrovca vo veľkej sieni Zhromaždenia obce bolo 22. mája slávnostné zasadnutie Rady Miestneho spoločenstva Petrovec s príležitostným hudobno-poetickým pásmom pod názvom Z nevysychajúceho prameňa.

 Predseda Rady MS Petrovec Ján Brna privítal početných hostí tak z domova, ako aj zo zahraničia.

 Potom sa k prítomným prihovorili hostia a domáci, po čom nasledovalo hudobno-poetické pásmo MOMS Petrovec pod názvom Z nevysychajúceho prameňa, scenáristky Kataríny Melegovej-Melichovej.

Účinkovali v ňom: Komorný zbor Musica viva s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou, umelci Miluška Anušiaková-Majerová, Hana Slavková a Rastislav Labáth, hudobníci a speváci Mirjam a Tabita Eliášové, Milina Speváková, Slovenka Benková-Martinková, Miroslav Hemela a Ondrej Maglovský.

 Do programu scenáristka zaradila texty, ktoré hovoria o Petrovci včerajška a dneška, ako ho videli naši autori Petrovčania: Viera Benková, Mária Myjavcová, Ján Kopčok, Paľo Bohuš, Samuel Miklovic, Ján Kišgeci a Ján Nôta.

 

 

XIV. FESTIVAL VÁŽNEJ HUDBY JARNÉ NÔTY

 

V nedeľu 20. júna v organizácii Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave v slávnostnej sieni GJK odznel XIV. ročník tradičného koncertu mladých talentov Jarné nôty, na ktorom vystúpili: zbor ZŠ Jána Čajaka v Petrovci s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou, orchester ZŠ Jána Kollára zo Selenče s dirigentom Jurajom Súdim a sólisti huslisti: Marína Cerovská a Leonóra Súdiová, flautistka Jana Jakušová, sólista na tamburke Andrej Hložan, dueto husle a flauta Mirjam a Tabita Eliášové a klaviristi: Marko Jelenković, Mateja Kolárová, Marek Stupavský a Ivana Nováková. Účastníci boli z Petrovca, Selenče, Šídu, Nového Sadu, Báčskej Palanky a Belehradu.

 Koncert umelecky a organizačne stvárnili Kvetoslava Benková a Katarína Melegová-Melichová, ktorá festival aj otvorila.

 Koncert moderovala Nataša Rybárová.

 

MATIČNÝ SVETOVÝ FESTIVAL SLOVENSKEJ MLÁDEŽE

 

 Ide o zájazd mladých matičiarov v organizácii MOMS Petrovec. Bolo to po prvýkrát, že sa aj členovia najväčšieho MOMS, ktorým je v Matici slovenskej v Srbsku akurát petrovský, na tomto podujatí zúčastnili, a to vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave.

 Mladí ľudia zažili nespočetné stretnutia so svojimi rovesníkmi z celého sveta a keďže 11. ročník MSFSM prebiehal v Nitre a Nitrianskom samosprávnom kraji, mali príležitosť plnými pľúcami sa nadýchať bohatej slovenskej histórie, ktorej svedkami sú tu na každom kroku početné pamiatky, upevniť si tak národné povedomie, nadviazať kontakty tak so Slovákmi zo Slovenska, ako i so Slovákmi z celého sveta. Mladí petrovskí matičiari sa na tomto podujatí zúčastnili s bohatým kultúrno-umeleckým programom. Účinkovali v ňom tí mladí ľudia, ktorí najčastejšie vystupujú v našich početných programoch, večierkoch a festivaloch. V programe vystúpili folkloristi, hudobníci, speváci a recitátori.

Týmto spôsobom sme prezentovali našu bohatú činnosť, tvorivosť mladých ľudí a časť kultúrneho dedičstva nás dolnozemských Slovákov, a to nielen v starobylej Nitre, ale aj v Dudinciach a v Jelenci. Ich vystúpenie oduševnilo publikum v týchto prostrediach. Všetky kamarátstva, zážitky, nové poznatky, ktoré títo mladí ľudia získali na tomto zájazde, ich budú posilňovať v ich národnom cítení a povedomí a zároveň budú upevňovať cítenie ich patričnosti k slovenskému národu, čo je jednou z najdôležitejších dimenzií zachovania sa aj ďalších generácií Slovákov vo Vojvodine.

 

 

ÚČASŤ NA MATIČNOM TURNAJI

 

 Naši predstavitelia sa zúčastnili na Matičnom turnaji v malom futbale o putovný pohár veľvyslanca Slovenskej republiky. 14. Matičný turnaj v malom futbale sa uskutočnil v jubilujúcej 240-ročnej Starej Pazove 24. júla. Na ňom sa zúčastnilo 10 matičných mužstiev, a to: z Kysáča, z Petrovca, Starej Pazovy, Starej Pazovy-Pajtáši, z Padiny, z Lalite, Bieleho Blata, Čelareva, Kovačice a Dobanoviec.

MOMS za svojich predstaviteľov zaplatil kotizáciu, trovy prepravy, kúpil tričká a dal ich vytlačiť.

 

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT SLOVÁKOV V KANADE

 

 MOMS Petrovec zorganizoval  prezentáciu knihy Ondreja Miháľa z Kanady Náboženský život Slovákov v Kanade, ktorá sa realizovala v nedeľu 25. júla  vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec, na ktorej prítomných privítala predsedníčka MSS a MOMS, ďalej predseda Obce Vladimír Turan a k prítomným sa prihovoril predstaviteľ kanadského veľvyslanectva v Belehrade Mr. Kenneth Sooley, Charge d'Affairs Veľvyslanectva Kanady

 O knihe hovoril kňaz SEAVC Mgr. Vladislav Ivičiak, riaditeľ EHO v Novom Sade a katolícky kňaz  Mgr. Marián Dej, dekan báčsky.

 Úryvky z prezentovanej knihy predniesli Rastislav Labáth a Ivana Bovdišová a Komorný zbor Musica viva zaspieval príležitostné piesne, aby sa záverom poďakoval aj samotný autor.

 

PODIEL PETROVSKÝCH MATIČIAROV NA SNS

 

 Tak ako aj od obnovenia doteraz, aj vlani Petrovčania-matičiari zdolali obetavo a svedomite najväčší podiel v organizácii Slovenských národných slávností. Aj členovia Výkonného výboru MOMS Petrovec ruky priložili aj ako matičiari aj ako členovia iných spolkov a združení či už k podujatiam v rámci Spolku petrovských žien, Asociácie slovenských spolkov žien, VI. Medzinárodnej filatelistickej výstavy, vystúpenia FS Sálašan, Stretnutia študentov, Stretnutia učiteľov, galakoncertu dospelých Z hrsti úprimnosti, galakoncertu detských FS v Medovníkovom domčeku, ale aj organizácie koncertu vážnej hudby Kyjovského komorného orchestra z Českej republiky, či početných športových podujatí a Zhromaždenia MSS.

 Veľa toho bolo treba pripraviť, pomôcť, zorganizovať a možno sa iba pochvalne zmieniť o ochote všetkých, ktorých sa oslovilo, priskočiť na pomoc či už službami, tovarom a nemenej dôležitý je aj sponzorský finančný príspevok k Slávnostiam vo výške bezmála 600 tisíc dinárov, k čomu najväčším percentom prispeli petrovské podniky a podnikatelia, za čo im tiež patrí nesmierna vďaka.

 

KONCERT ZBORU DOMOVINA Z BRAVÄCOVA

 

 Na návšteve Komorného zboru Musica viva v Petrovci v auguste pobudli členovia Miešaného zboru Domovina z Braväcova zo Slovenskej republiky. Tieto dve hudobné telesá majú nadviazanú spoluprácu už dávnejšie a tak toto bola tretia návšteva zboru Domovina u nás.

 Komorný zbor Musica viva v spolupráci s MOMS Petrovec v piatok 20. augusta zorganizoval vystúpenie hostí v Dome Matice slovenskej, v sobotu vystúpili ako hostia MOMS Kysáč v Slovenskom dome a v nedeľu v rámci ranných bohoslužieb v kostole SEAVC v Hložanoch.

 V Petrovci predniesli úpravy slovenských ľudových piesní, chrámové a národné piesne a piesne svetových skladateľov. Zbor dirigoval Jozef Gašperan st. a hudobný sprievod mal na starosti Jozef Gašperan ml.

 Koncert sa skončil prednesom skladby Aká si mi krásna členov oboch zborov, tak Domovina, ako aj Musica viva. Hostia a hostitelia si vymenili darčeky a slová úprimnej radosti z viacročnej spolupráce.

 Bol to krásny večierok a dobrá návštevnosť na koncerte napovedá, že v Petrovci je záujem aj o tento druh hudobného prejavu.

 

VÝSTAVA KRÁSA ĽUDOVÉHO KROJA

 

 August bol bohatý na kultúrne udalosti, a to nielen vďaka SNS. V sobotu 28. augusta v rámci podujatia Dni chmeľu a piva, ktoré tradične organizuje KUS Petrovská družina, v Dome MSS Ľudovíta Mišíka MOMS usporiadal nádhernú výstavu umeleckých fotografií dvoch autorov: Milana Hlôška z Nitry a Jána Hlaváča  z Petrovca. Na vernisáži vystúpili folkloristi zo Slovenskej republiky a ochotníci KUS Petrovská družina. Výstavu otvorila predsedníčka MOMS a MSS Katarína Melegová-Melichová.

 

V POETICKEJ A DUCHOVNEJ ZÁHRADE ETELY FARKAŠOVEJ

 

 V utorok 31. augusta  v Dome Matice slovenskej Ľudovíta Mišíka v Petrovci bol v organizácii MOMS Petrovec literárny večierok venovaný spisovateľke, esejistke, filozofke a prekladateľke Etele Farkašovej z Bratislavy, ktorá je uznávanou literátkou nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí a prekladaná do mnohých svetových jazykov. Je nositeľkou tak domácich, ako aj zahraničných ocenení za svoje bohaté dielo. Etela Farkašová sa zúčastnila na 5. Medzinárodnom festivale poézie v Novom Sade, na ktorom sa predstavili spisovatelia z desiatich európskych krajín a ona reprezentovala Slovenskú republiku.

 Na večierku prítomných privítala predsedníčka MOMS Petrovec a MSS Katarína Melegová-Melichová, úryvky z prozaických diel prečítali Anna Hansmanová a Stanislava Sládečeková, kým hudbou a spevom večierok podporili Sara a Tabita Eliášové, Anna Struhárová a Mariena Stankovićová-Kriváková. O poézii Etely Farkašovej hovorila spisovateľka Viera Benková v príspevku pod názvom V poetickej a duchovnej záhrade spisovateľky Etely Farkašovej.

 Nakoniec sa k prítomným svojimi veršami prihovorila aj samotná hostka Etela Farkašová.

 

PROMÓCIA ANTOLÓGIE RODISKOM OPRSTENKOVANÍ

 

V utorok 5. októbra v Dome Matice slovenskej v Srbsku bola premiéra antológie slovenskej rurálnej poézie vojvodinských Slovákov Rodiskom oprstenkovaní. Domácich hostí, medzi nimi aj predsedu obce Vladimíra Turana a početných cezpoľných návštevníkov z Kysáča, Starej Pazovy, Hložian, Nového Sadu, Kulpína a Maglića privítala predsedníčka MOMS a MSS Katarína Melegová-Melichová a úvodom prečítala výňatok z recenzií tohto vydania, ktoré už vyšli na Slovensku. Slova sa potom ujal zostavovateľ antológie Samuel Boldocký, ktorý ujasnil pohnútky a význam tohto vydavateľského činu.

 Úryvky z diel desiatich autorov: Juraja Mučajiho, Paľa Bohuša, Jána Labátha, Andreja Ferku, Pavla Mučajiho, Michala Babinku, Juraja Tušiaka, Viery Benkovej, Víťazoslava Hronca a Miroslava Demáka predniesli Miluška Anušiaková Majerová, Hana Majerová, Miroslav Babiak a Rastislav Labáth, kým svojimi skladbami hudobne večierok dotvoril Samuel Kováč.

 Na záver večierka prítomným autorom Andrejovi Ferkovi a Viere Benkovej, zostavovateľovi Samuelovi Boldockému, lektorke Márii Andrášikovej a technickej redaktorke Olji Tordajiovej autorské výtlačky odovzdala predsedníčka MSS a autori Andrej Ferko a Viera Benková sa poďakovali prednesom svojich veršov z tejto knižky.

 

PÁSMO NA POČIATKU ZEM...

- program ku Dňu obce -

 

Vo veľkej sieni Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec 15. októbra 2010 naša lokálna samospráva oslávila Deň obce. Hostí privítal predseda Zhromaždenia ObceMiroslav Pucovský, svoj referát podal predseda Obce Vladimír Turan, prihovorili sa prítomní hostia a udelili sa ceny Obce Báčsky Petrovec.

Potom sa realizoval program Na počiatku zem, pre ktorý scenár napísala  Katarína Melegová-Melichová. V programe vystúpili: Dievčenský zbor GJK za sprievodu gymnaziálneho komorného orchestra so skladbou Giuseppe Verdiho Nabuko – Zbor Židov, dirigovala Anna Medveďová.

 Recitátori Marta Pavčoková, Hana Majerová a Rastislav Labáth predniesli v rámci programu verše: Jána Labátha, Paľa Bohuša, Pavla Mučajiho, Michala Ďugu, Juraja Tušiaka, Viery Benkovej, Ondreja Štefanka a Michala Babinku.

V hudobnej časti programu vystúpili: Samuel Kováč, Komorný zbor Musica viva pod vedením dirigentky Marieny Stankovićovej-Krivákovej, Anna Struhárová a Slovenka Benková-Martinková.

Počas 45-minútového programu na videobime prítomní sledovali zábery zo všetkých relevantných udalostí medzi dvoma Dňami obce Báčsky Petrovec či už v oblasti politiky, ekonomiky, kultúry...

 

RODISKOM OPRSTENKOVANÍ V STAREJ PAZOVE

 

V nedeľu 24. októbra v Starej Pazove,  v miestnostiach SKUS hrdinu Janka Čmelíka, MOMS Petrovec a MSS predstavili antológiu Rodiskom oprstenkovaní. V mene hostiteľov ich privítal predseda MOMS v Starej Pazove Matej Hadrík.

 O antológii hovoril jej zostavovateľ – literárny kritik Samuel Boldocký. Autorov zaradených do antológie a ich tvorbu predstavili

Hana Majerová, Miroslav Babiak a Katarína Melegová-Melichová, kým pesničkami večierok ozvláštnil hudobník, skladateľ a spevák Samuel Kováč a úvodom aj miestny hudobník a skladateľ Bane Krstić Garavi.

Vzhľadom na to, že na promócii v Starej Pazove boli z autorov prítomní aj Miroslav Demák a Viera Benková, Miroslavovi Demákovi predsedníčka MSS odovzdala autorské výtlačky a Viera Benková sa prihovorila prítomným jednou svojou básňou z promovanej antológie. Záverom večierka sa priliehavo prihovoril aj profesor Veno Nechvátal.

 Po večierku si záujemcovia mohli kúpiť aj matičné vydania, o ktoré prejavili mimoriadny záujem a za program sa autorom zavďačil podnikateľ a autor knihy Láska na tretí pohľad Miroslav Macháč.

           

18. FESTIVAL SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ

 

 V nedeľu 28. novembra vo veľkej sieni SVD Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci v spolupráci s KUS Petrovská družina usporiadal pod patronátom Obce Báčsky Petrovec 18. festival Spievajže si, spievaj, ktorý je kvalifikačným pre účasť na festivale Stretnutie v pivnickom poli.

 Festival otvorila predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová.

 V prvej časti festivalu, ktorú organizátori pomenovali Nádeje, predstavili sa žiaci nižších a vyšších ročníkov Základnej školy Jána Čajaka. Bolo ich úhrnne 23, tých z nižších ročníkov 12 a z vyšších ročníkov 11.

 V prvej časti spevákov sprevádzal orchester pod vedením Jána Andrášika a v zložení: Jovgen Homa, Vladica Stojanović, Vladimír Mega, Jaroslav Spevák a Vladimír Čáni. V druhej časti orchester viedol Rastislav Struhár.

 V súťažnej časti vystúpili traja speváci: Marína Demrovská, Igor Baláž a Milina Čiliaková.

 V revuálnej časti vystúpili domáci a cezpoľní speváci: Elena Demrovská, Zuzana Kukučková, Ivan Beláni, Ivan Struhár, Renata Lovásová, Jaroslav Kriška, Anna Bovdišová a Milina Speváková.

 Program moderovali Hana Majerová a Rastislav Labáth.

 Javisko ozdobili Milina Dudášová a Daniela Legíňová Sabová z KUS Petrovská družina. Festival podporili početní sponzori a donátori.

 Porota v zložení: Kvetoslava Benková, Mariena Stankovićová-Kriváková, Anna Medveďová, Samuel Kováč a Katarína Melegová-Melichová cenu udelila: v kategórii nižších ročníkov prváčke Ivete Kováčovej a vo vyšších ročníkoch ôsmačke Lýdii Spevákovej.

 Za najpôvodnejší kroj cenu získala Vladimíra Sabová. Treťou cenou táto porota odmenila Milinu Čiliakovú, druhou Igora Baláža a prvou Marínu Demrovskú. Dvaja prví odmenení speváci sa zúčastnia na festivale Stretnutie v pivnickom poli.

 Porota obecenstva, ktorú tvorili Drahotína Dorčová, Katarína Balážová a Anna Madacká, svoju cenu udelila Miline Čiliakovej.

 

                                                       ***                      

  To sú tie najzávažnejšie podujatia, ktoré sme uviedli v tejto správe, a ktorými MOMS Petrovec prispel ku kultúrnemu života nielen svojho prostredia, ale aj svojho etnika vcelku. Vedomí si toho, že čím ďalej tým menej je ochotných a obetavých ľudí, ktorí takýmto spôsobom – nezištne – prispievajú k upevňovaniu základov, na ktorých naše slovenské spoločenstvo v Srbsku stojí a sa rozvíja. Mienime, že pri každej príležitosti to treba aj verejne oceniť a na strane druhej prostredie a lokálna samospráva to musia spoznať a podporiť.

                                                                   predsedníčka MOMS Petrovec

                                                                   Katarína Melegová-Melichová