Stanovy

 

MATICA  SLOVENSKÁ  V  SRBSKU

ZHROMAŽDENIE  MSS

 

STANOVY

(ŠTATÚT)

 

MATICE  SLOVENSKEJ  V  SRBSKU

 

Báčsky Petrovec

13. marec 2010

 

Podľa článku 22 Zákona o združeniach (Službeni glasnik RS, číslo 51/2009) a na návrh Správneho výboru MSJ  Zhromaždenie Matice slovenskej v Juhoslávii na svojom zasadnutí dňa 13. marca 2010 roku  vynáša

 

 

STANOVY

 

(ŠTATÚT)

 

 

MATICE  SLOVENSKEJ  V  SRBSKU

 

 

 

I.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

 

Článok 1         

 

Matica slovenská v Srbsku (ďalej: Matica) je samostatná, záujmová, nestranícka a nekonfesionálna mimovládna neprofitová organizácia – jednotná inštitúcia Slovákov žijúcich v Republike Srbsko (ďalej: Srbsko), osobitného národnostného zamerania, do ktorej sa dobrovoľne združujú a zoskupujú Slováci ako aj iní občania Srbska a naši krajania v zahraničí za účelom uskutočňovania, prejavovania a hájenia kolektívnych záujmov a práv  Slovákov žijúcich v Srbsku, ich ochrany a zveľaďovania.

 

 

Článok 2

 

 Matica, ktorej činnosť je obnovená roku 1990 a uvedená do registra Zväzového sekretariátu pre súdnictvo a správu SFRJ dňa 1. 10. 1990 v liste číslo 8 pod poradovým číslom 23, je priamym  právnym nástupcom  Matice slovenskej v Juhoslávii založenej roku 1932 a obnovenej Hlavným národnooslobodzovacím výborom Vojvodiny  roku 1944, povolenej Ministerstvom vnútra FĽR Juhoslávie a zaniknutej roku 1949.

            Matica reprezentuje a zastupuje Slovákov žijúcich v Srbsku, háji, tlmočí, profiluje a presadzuje ich národnostné záujmy v krajine a v zahraničí, v rámci svojho pôsobenia.

 

 

Článok 3

 

            Matica je založená na neurčitú dobu.

            Ciele a úlohy Matice sú zamerané na uskutočňovanie všeobecných kolektívnych záujmov a práv slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

 

 

II. NÁZOV, SÍDLO A VEREJNÉ ZNAKY MATICE

 

Článok 4

           

Názov Matice v srbskom jazyku – cyrilikou  je: МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ.

Skrátený názov Matice v srbskom jazyku – cyrilikou je: МСС.

Názov Matice v slovenskom jazyku je: MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU.

Skrátený názov v slovenskom jazyku je: MSS.

            Sídlo Matice je v Báčskom Petrovci, Ulica maršala Tita 18.

            Matica pôsobí na území Srbska.

 

 

Článok 5

 

             Matica je právnická osoba s právami, povinnosťami a zodpovednosťami určenými ústavou, zákonom a týmito stanovami.

 

 

Článok 6

 

            Maticu predstavuje a zastupuje predseda MSS. V prípade jeho zaneprázdnenosti Maticu predstavuje a zastupuje osoba, ktorú určí Správna rada Matice.   

 

 

Článok 7

 

            Matica má pečiatku okrúhleho tvaru priemeru 34 mm a štvoruhlastého tvaru – dĺžky 50 mm a šírky 20 mm s textom: Matica slovenská v Srbsku – Báčsky Petrovec v slovenskom jazyku a Mатица словачка у Србији– Бачки Петровац v srbskom jazyku – cyrilikou.

 

 

Článok 8

 

            Matica má emblém,ktorý tvorí strieborný (biely) dvojkríž vztýčený na strednom najobjemnejšom vršku modrého trojvršia rovnakej výšky vrcholov s červeným úzadím.

            Emblém je vsadený do štítu elipsovitého tvaru, kolmo položeného. Môže sa používať farebný a jednofarebný a  obrúbený je farbami zástavy Slovenskej republiky (vľavo) a Republiky Srbsko (vpravo).

            V spodnej časti emblému sa nachádza text  „MSS“.

 

 

III. CIELE A ÚLOHY

 

 

Článok 9

 

            Matica ako organizačná a spoločensko-kultúrna inštitúcia podporuje a koordinuje vzájomnú spoluprácu, výmenu skúseností a spoločne organizuje pôsobenie  Slovákov žijúcich v Srbsku na uskutočňovaní spoločných cieľov, práv a úloh v súlade s ústavou, zákonom a týmito stanovami, osobitne na prejavovaní, uskutočňovaní a hájení kolektívnych záujmov a práv Slovákov v Srbsku.

 

      V tom zmysle sú koncipované základné ciele Matice:

 1. rozvíjať, prejavovať a zveľaďovať kolektívne práva Slovákov  v Srbsku,
 2. prejavovať, zachovávať, pestovať a upevňovať národnú identitu a povedomie    slovenskej komunity v Srbsku v oblasti osvety a školstva, vedy, kultúry a umenia, vydavateľskej činnosti a verejného informovania,
 3. zasadzovať sa za dôsledné uskutočňovanie ústavou, zákonom a medzinárodnými konvenciami určených menšinových práv v praxi,
 4. poukazovať príslušným orgánom a vrchnostiam na nesprávnosti a nedôslednosti v právnej úprave týchto práv a ich uplatňovaní v praxi. Dožadovať sa pred vrchnosťami rovnakého postavenia v  uskutočňovaní týchto práv Slovákov s  príslušníkmi ostatných národnostných menšín v Srbsku,
 5. rozvíjať činnosť na poli národnej obrody slovenskej národnostnej menšiny,
 6. podnecovať a podporovať činnosť na zachovávaní a pestovaní kultúrno-historických hodnôt a tradícií Slovákov na týchto priestoroch a ich prezentovanie terajším generáciám, v tomto smere podnecovať a rozvíjať zberateľskú činnosť kvôli zachovaniu a ochrane kultúrno-umeleckého dedičstva a hmotnej kultúry  Slovákov žijúcich na území Srbska,
 7. kultúrno-osvetovo pôsobiť s osobitným dôrazom na pestovanie a spoznávanie slovenskej literatúry, vedy a kultúry a rozvoj kultúrno-osvetového ochotníctva,
 8. nadväzovať a rozvíjať spoluprácu s príslušníkmi väčšinového národa a národnostných menšín v Srbsku a spoločne pôsobiť v uskutočňovaní spoločných záujmov,
 9. nadväzovať, rozvíjať a uskutočňovať spoluprácu s inými zodpovedajúcimi  organizáciami, inštitúciami a združeniami v krajine a v zahraničí.

 

 

Článok 10

 

            Úlohou Matice ako ustanovizne záujmového zoskupovania sa, prejavovania, hájenia kolektívnych práv a záujmov Slovákov v Srbsku je starostlivosť o dôsledné uskutočňovanie ústavou a zákonom garantovaných práv:

-       práva na predškolské, základné a stredné vzdelávanie v materinskej reči a zabezpečenie adekvátnych foriem vo vyššom a vysokom školstve,

-       práva na verejné informovanie v slovenskom jazyku,                                                        

-       práva na vydavateľskú činnosť v slovenskom jazyku,

-       práva na úradné používanie slovenského jazyka a písma v komunikácii pred orgánmi moci, v súdnictve, vo vedení administrácie, vydávaní verejných dokladov a v uskutočňovaní zákonom určených práv občanov aj v iných oblastiach v prostrediach, kde žijú Slováci,

-       práva na pestovanie a ochranu kultúrneho dedičstva a zachovanie etnografického a národopisného bohatstva slovenskej národnostnej menšiny,

-       práva na umeleckú tvorbu v slovenskom jazyku a vedecký výskum o postavení a problémoch slovenskej národnostnej menšiny,

-       práva na zapojovanie a aktívnu účasťv práci medzinárodných organizácií pre práva národov a národnostných menšín.

 

Úlohou Matice ako slovenskej národnej ustanovizne je zaoberať sa tými politickými otázkami, ktoré priamo vyplývajú z obsahu jej činnosti (zachovávanie a pestovanie národnej identity a povedomia, kultúry, školstva, informovania a pod.). V tom smere Matica sa bude dožadovať:

-       právnej úpravy, ktorá umožní slovenskej národnostnej menšine voliť zodpovedajúcich     predstaviteľov do predstaviteľských orgánov moci na všetkých úrovniach a umožniť  prejaviť a uplatniť iné záujmy národnostných menšín a väčšinového národa,

-       prihliadajúc na mienku prostredia bude sa zasadzovať za voľbu v prospech národnosti mysliacich a činných Slovákov na pracovné miesta významné pre slovenskú menšinu v orgánoch štátnej správy, v súdnictve, v spoločenských službách (školstvo, kultúra, zdravotníctvo, informovanie a iné), v lokálnej samospráve a pod.

-       bude podporovať členov Matice, ktorí pracujú a sú na postaveniach v orgánoch z predošlých alineí, ak je ich pôsobenie v súlade s matičným programom.

 

 

 

IV. ČINNOSŤ MATICE

 

Článok 11

 

Činnosť Matice zakladá sa na týchto princípoch:

-       členstvo v Matici je dobrovoľné,

-       Matica pôsobí na území Srbska,

-       organizácia Matice, obsah a formy jej pôsobenia zakladajú sa na potrebách slovenskej národnostnej menšiny,

-       vzťahy členov v Matici sú  vzťahy dobrovoľného a slobodného združovania a rovnoprávnej spolupráce,

-       každý člen samostatne a rovnoprávne v súlade so svojimi záujmami a potrebami účinkuje vo vynášaní záverov a stanovísk Matice a povinný je ich dodržiavať sa,

-       práca Matice je verejná.

 

Článok 12

 

Verejnosť práce v Matici sa prejavuje nasledovne:

-       daná je možnosť každému členovi nahliadnuť do zápisníc zo zasadnutí orgánov                   a telies Matice, do stavu prostriedkov a ich používania,

-       členstvo sa prostredníctvom interných a prostriedkov verejného informovania informuje o aktivitách a činnosti  MSS a jej orgánov,

-       Matica je povinná príslušným štátnym orgánom umožniť nahliadnutie do činnosti a do spôsobu získavania a používania prostriedkov.

 

 

Článok 13

 

            Činnosť Matice sa uskutočňuje vo všetkých oblastiach života a práce významných pre uskutočňovanie kolektívnych práv a záujmov Slovákov v Srbsku v súlade s určenými cieľmi a úlohami.

 

Článok 14

 

Kvôli uskutočňovaniu cieľov a úloh Matice, vynášajú sa plány a programy práce.

Plány a programy práce Matice sa uskutočňujú prostredníctvom týchto foriem pôsobenia:

-       Zhromaždenia Matice, zasadnutí Správnej rady, stálych a dočasných pracovných telies   (výborov, sekcií, komisií, pracovných skupín a pod.),

-       miestnych odborov Matice a ich orgánov,

-       organizovaných celomatičných porád a iných zhromaždení, ktoré sú v záujme   všetkých alebo iba časti členov Matice alebo miestnych odborov,

-       členov Matice v orgánoch štátnej moci, legálne zvolených na voľbách, na ktorých sa Matica ako organizácia nezúčastní,

-       organizovaním rôznorodých činností v oblasti osvety, školstva, vedy, kultúry  a umenia,

-       usporadúvaním prehliadok zo všetkých sfér kultúrneho života  Slovákov žijúcich v Srbsku, organizovaním rôznorodých kurzov na uspôsobovanie kádrov, ako aj prednášok,

-       usporadúvaním národných slávností ako tvaru upevňovania národnej spolupatričnosti,

-       hmotným a mravným podporovaním nadaných žiakov a študentov na pestovanie a     zabezpečovanie odborníkov a kádrov pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku,

-       prostredníctvom vydavateľsko-publicistickej činnosti.

 

            Kvôli uskutočňovaniu svojich cieľov a úloh Matica môže konať:

-       vydavateľsko-publicistickú činnosť, šifra 120311,

-        okrem spomenutej činnosti Matica môže konať: novinovo-vydavateľskú činnosť, grafickú činnosť, služby informovania, reklamy a ekonomickej propagandy, podnikateľské služby,ktoré sú potrebné pre účinnejšie vykonávanie vopred spomenutých činností a poskytovanie služieb a pomoci pri uskutočňovaní práv svojich členov.

 

 

 

 

V. VZŤAHY  A  SPOLUPRÁCA  S  INÝMI  ORGÁNMI,

ORGANIZÁCIAMI  A  INŠTITÚCIAMI

 

Článok 15

 

            Matica spolupracuje s kultúrnymi, odbornými, vedeckými, výchovno-vzdelávacími, humanitnými a inými organizáciami.

            V uskutočňovaní svojich úloh a programov Matica môže spolupracovať so štátnymi orgánmi na všetkých úrovniach a s lokálnou samosprávou.

Matica spolupracuje s prostriedkami verejného informovania, prostredníctvom ktorých oboznamuje verejnosť so svojou činnosťou.

            Matica sa môže začleniť do spoločenských organizácií dôležitých pre uskutočňovanie svojich cieľov a úloh.

 

Článok 16

 

            Matica  nadväzuje a  rozvíja spoluprácu so zodpovedajúcimi organizáciami a inštitúciami doma a v zahraničí, osobitne v Slovenskej republike kvôli výmene skúseností a zveľadeniu činnosti, ktorá je v spoločnom záujme.

 

 

Článok 17

 

            Matica ako zjednocujúca, národne zameraná a nekonfesionálna organizácia  Slovákov žijúcich v Srbsku  rozvíja a rôznymi formami podnecuje a podporuje vzťahy dobrej spolupráce a porozumenia predovšetkým s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny, Slovenskou evanjelickou a. v. cirkvou v  Srbsku a  inými cirkvami a  pluralistickými duchovnými hnutiami v smere uskutočňovania matičných úloh a cieľov.

 

 

 

VI. ČLENSTVO,  PRÁVA  A  POVINNOSTI

 

Článok 18

 

            Členom Matice môže byť každá  fyzická a právnická osoba, ktorá prijíma práva a povinnosti MSS ustanovené jej stanovami a ktorá sa zasadzuje za uskutočňovanie cieľov, úloh a poslania Matice.                            

 

 

 

Článok 19

 

Členovia Matice môžu byť:

                        a.  riadni,

b. dobrodinci  (donátori), ktorí darovali Matici väčší finančný príspevok alebo   

                majetok väčšej hodnoty,

                        c. čestní.

 

Článok 20

           

            Náležitosť člena Matice sa získava podpísaním vyhlásenia o prevzatí práv a povinností člena Matice určených týmito stanovami, zaplatením členského a  zapísaním do členskej evidencie.

            Členstvo v Matici sa preukazuje členským lístkom.

 

 

Článok 21

 

       Členstvo v Matici zanikne:

                  a. vystúpením,

                  b. vylúčením,

                  c. úmrtím, resp. zánikom člena – právnickej osoby.

 

 

 

Článok 22

 

            Člen môže byť vylúčený z Matice v prípade, že pôsobí proti cieľom a úlohám Matice.        Rozhodnutie o tom vynáša zhromaždenie miestneho odboru, v ktorom je dotyčný členom.

            Vylúčený člen má právo sťažnosti. Sťažnosť sa podáva Správnej rade Matice.        Rozhodnutie Správnej rady Matice je konečné.

 

 

Článok 23

 

Práva členov Matice sú:

-       voliť a byť volení do orgánov a na funkcie Matice,

-       zúčastňovať sa v činnosti a na verejných podujatiach, ktoré Matica podniká,

-       vyjadrovať vlastné stanovisko a návrhy v súvislosti s činnosťou Matice, obracať sa s postrehmi, sťažnosťami a kritikou na matičné orgány,

-       získavať nových členov,

-       využívať všetky výhody členstva, ktoré určí Správna rada Matice.

 

 

Článok 24

 

Povinnosti členov Matice sú:

-       dodržiavať  Stanovy  Matice, uznesenia orgánov a plniť úlohy z nich vyplývajúce,

-       zúčastňovať sa v činnosti miestnych odborov Matice,

-       zodpovedne vykonávať zverené úlohy,

-       platiť členské.

 

 

 

Článok 25

 

          Členovia, ktorým je zverená úloha, zodpovední sú za jej vykonávanie orgánu alebo splnomocnenej osobe, ktorá im tú úlohu zverila.

 

 

VII. VNÚTORNÁ  ORGANIZÁCIA  MATICE

 

 

A. MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ

 

Článok 26

 

             Miestny odbor Matice slovenskej (ďalej: MOMS) je základnou organizačnou zložkou a formou zoskupovania a pôsobenia členov Matice.

            MOMS môžu založiť najmenej desať členov, ktorí žijú  v jednej osade alebo v meste, podpísaním zakladacej listiny, ktorá sa zapíše do jednotnej evidencie MOMS, vedenej Maticou.

            V jednej osade alebo v meste môže byť jeden MOMS.

            V prípade, že je v osade menej ako desať záujemcov o členstvo v Matici, môže sa v nej    založiť pobočka, ktorá bude pôsobiť v rámci najbližšieho MOMS.

            V prípade, že sa v MOMS počet členov zmenší na menej ako desať, MOMS zaniká. O zániku MOMS a o tom či založia pobočku najbližšieho MOMS rozhodnú zvyšní členovia MOMS na zasadnutí, ktoré zvolá predseda MOMS alebo tajomník Matice. Na                                                                                                                                                  základe zápisnice z toho zasadnutia tajomník Matice zapíše zánik MOMS do jednotnej evidencie MOMS.

 

 

Článok 27

 

            MOMS predstavuje a zastupuje predseda Správnej rady MOMS.

            MOMS môže v súlade s  týmito stanovami vyniesť vlastné pravidlá o organizácii a práci.

 

Článok 28

 

Úlohy  MOMS sú:

-       svojimi aktivitami prispievať k uskutočňovaniu cieľov a úloh Matice,

-       informovať členstvo o uzneseniach a stanoviskách orgánov  a telies Matice,

-       rozvíjať spoločenské, kultúrne a iné aktivity v mieste svojho pôsobenia,

-       vychádzajúc z rozboru kultúrno-národného života svojho prostredia podnikať patričné opatrenia a kroky k jeho náprave,

-       v rámci možností podporovať založenie knižnice, ochotníckych klubov, spolkov   a združení a prejavovať starostlivosť o ich činnosť,

-       v rámci možností na pláne sociálnej starostlivosti hmotne a duchovne pomáhať svojim sociálne ohrozeným a chorobou postihnutým členom,

-       konať nábor členstva a zbierať členské,

-       rozvíjať spoluprácu s príslušnými orgánmi lokálnej samosprávy v mieste svojho pôsobenia a inými organizáciami, ako aj spoluprácu s inými MOMS,

-       zúčastňovať sa v aktivitách, ktoré sa na podklade vzájomnej dohody organizujú  na úrovni Matice,

-       voliť svojich predstaviteľov do orgánov a pracovných telies Matice,

-       navrhovať kandidátov na jednotlivé funkcie v Matici.

 

            MOMS samostatne disponuje peňažnými  prostriedkami a iným hnuteľným majetkom získaným pre svoje potreby.

            Peňažné prostriedky MOMS sú na podúčte Matice, ktorý je otvorený pre potreby jednotlivých MOMS.

 

 

Článok 29

 

Orgány MOMS sú:

 1. Zhromaždenie,
 2. Správna rada,
 3. Dozorná rada.

 

   Článok 30

 

            Zhromaždenie je najvyšším orgánom MOMS.

            Zhromaždenie tvoria všetci členovia MOMS.

Zhromaždenie:

-       schvaľuje pravidlá o organizácii a práci, vynáša program a plán práce,

-       analyzuje a schvaľuje správy o činnosti miestneho odboru, záverečný účet, finančný  plán a správu o hospodárení,

-       volí členov Správnej a Dozornej rady MOMS a svojich  predstaviteľov do orgánov a telies Matice,

-       navrhuje čestných členov Matice,

-       podľa potreby, možností a záujmov zakladá komisie a organizuje ich prácu, pôsobí aj prostredníctvom iných organizačných foriem.

 

 

Článok 31

 

               Zasadnutie Zhromaždenia MOMS zvoláva Správna rada MOMS podľa potreby a najmenej raz ročne.

                  Zasadnutie Zhromaždenia vedie pracovné predsedníctvo.

               Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná väčšina členov a rozhoduje väčšinou prítomných členov, ak pravidlá MOMS neurčujú inak.

 

 

Článok 32

 

            Zhromaždenie MOMS zo svojich členov volí a odvoláva členov Správnej rady MOMS, ktorý počíta 5-21 členov.

            Ak MOMS nemá viacej ako 20 členov, tak jeho Zhromaždenie koná aj funkciu Správnej rady.

            Správna rada MOMS zo svojich členov volí a odvoláva predsedu, podpredsedu, tajomníka a pokladníka.

            Mandát členov Správnej rady a jej funkcionárov trvá štyri roky.

 

 

Článok  33

 

Správna rada MOMS koordinuje činnosť MOMS a vykonáva úlohy, ktoré jej Zhromaždenie zverí.

            Správna rada doručuje Správnej rade Matice stručnú správu o svojej celoročnej činnosti v minulom roku do konca januára bežného roku.

            Za svoju prácu Správna rada zodpovedá Zhromaždeniu MOMS.

            Predseda Správnej rady MOMS zodpovedá za štatutárnosť a zákonnosť  činnosti MOMS.

 

Článok 34

 

            Zhromaždenie MOMS volí  a  odvoláva členov Dozornej rady, ktorá kontroluje prácu orgánov a telies MOMS a hmotno-finančné hospodárenie MOMS.

            Dozorná rada pozostáva z 3 až 5 členov, o čom rozhoduje Zhromaždenie MOMS.

            Členovia Dozornej rady zo svojich radov volia predsedu.

            Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná väčšina jej členov. Závery sa vynášajú väčšinou hlasov prítomných členov.

            Mandát členov Dozornej rady MOMS  trvá štyri roky.

 

 

Článok 35

 

            Dozorná rada kontroluje:

-       uplatňovanie pravidiel MOMS o organizácii a práci,

-       splnenie úloh a záväzkov orgánov MOMS,

-       hmotno-finančné hospodárenie,  správnosť, štatutárnosť, zákonnosť tvorby a   používania prostriedkov,

-       uskutočňovanie rozhodnutí,  záverov a iných aktov orgánov MOMS  a

-       vykonáva iné práce, ktoré sa mu zveria.

 

            Dozorná rada svoju prácu koná samostatne.

            Dozorná rada má právo a povinnosť informovať príslušné orgány MOMS o skutkovom stave z práce MOMS a o svojich stanoviskách a záveroch.

            Dozorná rada koná kontrolu aj z pokynu Správnej rady MOMS, o čom jej podáva správu.

            Dozorná rada pracuje na zasadnutiach, ktoré sa konajú podľa potreby a najmenej raz ročne.

 

 

B. ORGÁNY  MATICE

 

Článok  36

 

            Orgány Matice sú:

 1. Zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Správna rada
 4. Dozorná rada

 

 

 1. ZHROMAŽDENIE

 

 

 

Článok 37

 

            Zhromaždenie je najvyšším orgánom Matice.

            Zhromaždenie tvoria všetci členovia Matice.

            Členov Matice v Zhromaždení predstavujúzástupcovia MOMS a kolektívnych      členov.

 

 

Článok 38

 

            Počet členov Zhromaždenia  sa ustanovuje uznesením Zhromaždenia Matice.

            Pri určovaní počtu členov Zhromaždenia musí sa prihliadať na to, aby každý MOMS počítajúci do 200 členov mal dvoch členov  Zhromaždenia. Počet ostatných členov Zhromaždenia sa určuje podľa počtu členov Matice v MOMS, takže na každých započatých 200 členov MOMS patrí jeden člen Zhromaždenia.

            Do Zhromaždenia volia sa aj právnické osoby ako kolektívni členovia podľa meradla jedna právnická osoba – jeden člen, ak Zhromaždenie Matice neurčí inak.

            MOMS a kolektívni členovia Matice môžu svojim zástupcom zvoliť náhradníkov, ktorí ich zastupujú v Zhromaždení v prípade znemožnenia alebo zaneprázdnenosti.

            MOMS a kolektívni členovia sú povinní doručiť tajomníkovi Matice mená členov Zhromaždenia a ich náhradníkov.

 

 

Článok 39

 

            Mandát členov  Zhromaždenia trvá štyri roky a môže sa zopakovať aj v nasledujúcom mandátnom období.

            Mandát, na ktorý je zvolený, môže prestať pred vypršaním lehoty:

-       ak člen podá demisiu,

-       ak je odvolaný pre nečinnosť,

-       ak je znemožnený konať funkciu alebo v prípade smrti.

            O odvolaní člena  Zhromaždenia a o voľbe nového člena rozhoduje príslušný MOMS, ktorý je  o tom povinný  informovať tajomníka  Matice.

 

 

Článok 40

 

            Zhromaždenie môže byť riadne a mimoriadne.

            Riadne Zhromaždenia sa konajú raz ročne.

            Mimoriadne Zhromaždenia sa konajú podľa potreby na základe uznesenia Správnej rady, Dozornej rady, ako aj vtedy, keď  si to žiada jedna tretina členov Zhromaždenia, resp. jedna tretina MOMS.

 

 

Článok 41

 

            Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná väčšina členov.

            Ak Zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predseda Matice posunie zasadnutie o pol hodiny neskoršie a v tom prípade Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je z aspoň  polovice MOMS prítomný najmenej po jeden člen.

            Právoplatné rozhodnutia sa vynášajú väčšinou hlasov prítomných členov.

            Ak ani po polhodinovej prestávke Zhromaždenie nie je uznášaniaschopné,  zasadnutie sa odročí.

            Hlasovanie môže byť tajné a verejné, o čom sa vyjadrujú  členovia Zhromaždenia.

            Tajné hlasovanie je záväzné pri voľbe funkcionárov: predsedu, podpredsedov a tajomníka Matice.

 

 

 

Článok 42

 

            Zhromaždenie otvára predseda Matice,  alebo poverený podpredseda.

            Zhromaždenie vedie pracovné predsedníctvo, ktoré sa volí na začiatku zasadnutia pred  schvaľovaním rokovacieho programu z členov Zhromaždenia prítomných na zasadnutí.

            Pracovné predsedníctvo tvoria predseda a dvaja členovia.

            O práci Zhromaždenia sa píše zápisnica.

            Zápisnicu píše zapisovateľ, ktorý sa volí na začiatku zasadnutia.

            Zápisnicu potvrdzujú dvaja overovatelia zápisnice, ktorých určí Zhromaždenie.

 

 

Článok 43

 

            Zhromaždenie Matice pojednáva a rozhoduje o všetkých otázkach z oblasti pôsobenia Matice.

            Zhromaždenie Matice: 

1.   vynáša  Stanovy Matice a ich  novely,

 1. vynáša rokovací poriadok Zhromaždenia, finančný plán a záverečný účet a iné normatívne akty Matice,
 2. schvaľuje správy o činnosti Matice a jej orgánov, telies a o hmotno-finančnom podnikaní,
 3. vynáša uznesenie o nadobúdaní alebo odcudzovaní nehnuteľností vo vlastníctve Matice,
 4. volí a odvoláva členov dozornej rady a podľa potreby členov pracovných telies Matice

na ustálený návrh Správnej rady,

 1. volí  a  odvoláva  predsedu  Matice  spomedzi  členov  Matice.  Kandidáta  na predsedu      

v každom volebnom období navrhnú predstavitelia MOMS z iného regiónu (z Báčky, Banátu a Sriemu), volí a odvoláva  troch podpredsedov a náhradníkov podpredsedov Matice (za Báčku, Banát a Sriem) spomedzi členov Matice. Kandidátov na podpredsedov a  náhradníkov navrhujú  jednotlivé MOMS, ktoré pôsobia na území regiónu, z ktorého sa podpredseda volí.

 1. vymenúva a odvoláva tajomníka Matice na návrh predsedu Matice. Kandidát do funkcie tajomníka musí byť členom Matice a podľa možnosti mať právnické vysokoškolské vzdelanie.
 2. potvrdzuje voľbu predstaviteľov MOMS do Správnej rady Matice,
 3. rozhoduje o zakladaní matičných ustanovizní, organizácií,  inštitúcií a obchodných spoločností, ktoré sú v záujme uskutočňovania kolektívnych práv Slovákov v Srbsku,
 4. rozhoduje o voľbe čestných členov a  čestného predsedu Matice a  udeľuje uznania     a pochvaly,
 5. koná aj iné práce súvisiace s uskutočňovaním cieľov a úloh Matice, ktoré sú určené stanovami, zákonom a inými právnymi aktmi.

 

 

 

  2.      PREDSEDNÍCTVO MATICE

 

Článok 44

 

            Predsedníctvo Matice je operačno-výkonným orgánom Matice.

            Predsedníctvo Matice činia predseda Matice, traja podpredsedovia Matice a tajomník Matice.

      Predsedníctvo za svoju prácu zodpovedá Zhromaždeniu.

 

Článok 45

 

      Predsedníctvo Matice:

-       zvoláva zasadnutie Zhromaždenia Matice,

-       koordinuje prácu Zhromaždenia a iných orgánov a telies Matice a podnecuje ich vzájomnú spoluprácu,

-       dbá o vykonávanie uznesení, záverov a iných aktov Zhromaždenia, Správnej rady a iných orgánov a telies Matice,

-       určuje zloženie a  platformu pre rozhovory matičných delegácií na návštevách u predstaviteľov moci a iných organizácií v krajine a v zahraničí,

-       dáva iniciatívy Správnej rade na prípravu aktov a riešenie aktuálnych otázok   z kompetencie matičných orgánov a telies,

-       koná aj iné práce, ktoré mu zverí Zhromaždenie alebo Správna rada.

 

Predsedníctvo Matice pracuje na zasadnutiach, ktoré sa konajú podľa potreby a najmenej raz  do mesiaca.

      Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná väčšina členov.

Rozhodnutia vynáša väčšinou hlasov prítomných členov.

 

 

3.  SPRÁVNA RADA

 

Článok 46

 

            Správna rada je spravujúcim orgánom Matice.

            Správnu radu činia predseda Matice, traja jej podpredsedovia, tajomník Matice (členovia z funkcie) a po jeden predstaviteľ každého MOMS.

            MOMS môže svojmu predstaviteľovi určiť náhradníka.

            Predsedovia stálych komisií Správnej rady majú v práci Správnej rady, vo veciach, ktoré sa vzťahujú na ich pole pôsobenia, také isté práva ako i člen Správnej rady.

            V Správnej rade svojho predstaviteľa majú aj právnické osoby ako kolektívni členovia Matice.

            Za svoju prácu Správna rada zodpovedá Zhromaždeniu Matice.

 

 

Článok 47

 

            Členovia Správnej rady sú rovnoprávni.

            Mandát členov Správnej rady trvá štyri roky.

            Členovia Správnej rady sú morálne a hmotne zodpovední za nakladanie a spravovanie majetkom Matice.

            Funkcia zanikne:

-       ak člen Správnej rady, predseda Matice, podpredseda Matice, tajomník a predseda stálej komisie podajú demisiu na túto funkciu,

-       ak spomenutých nositeľov matičných funkcií odvolajú z funkcie z dôvodu nečinnosti alebo iného dôvodu,

-       z dôvodu dlhšieho znemožnenia vykonávania funkcie a smrti nositeľa funkcií. 

 

 

Článok 48

 

            Správna rada koná tieto práce:

 1. vykonáva rozhodnutia Zhromaždenia a riadi činnosť Matice,
 2. dáva iniciatívu a ustaľuje návrh na novelizáciu stanov Matice a iných normatívnych aktov, ktoré vynesie alebo vyhlasuje Zhromaždenie,
 3. vynáša programy a plány Matice ako smernice na realizáciu programov a plánov Zhromaždenia o činnosti Matice alebo iných orgánov Matice,
 4. analyzuje správy o činnosti a aktivitách Matice uskutočnených v období medzi dvoma zasadnutiami Správnej rady,
 5. určuje návrhy správ o  činnosti, plánov a  programov práce, finančného plánu a záverečného účtu Matice,
 6. dáva mienky a návrhy MOMS  a iným subjektom vzťahujúce sa na riešenie otázok z pôsobnosti Matice,
 7. určuje spôsob financovania Matice, rozhoduje o výške členského a o percente, ktoré ponecháva MOMS,
 8. zabezpečuje plnenie programu Matice a usmerňuje činnosť miestnych odborov,
 9. vynáša svoj rokovací poriadok a iné normatívne akty potrebné na uplatňovanie predpisov Matice, na ktoré je oprávnený týmito stanovami alebo uznesením Zhromaždenia,
 10. ustaľuje návrhy kandidátov pri voľbe predsedu, podpredsedov a  náhradníkov podpredsedov Matice, dbajúc na to, aby kandidáti spĺňali podmienky určené zákonom a týmito Stanovami,
 11. vymenúva predsedov a členov komisií a iných pracovných telies a koordinuje ich  aktivity,
 12. vybavuje práce hmotnej a  právnej povahy a  spravuje celkovým majetkom a podnikaním Matice,
 13. koná dozor a  koordinuje prácu v organizáciách a  iných inštitúciách, ktoré založila Matica,
 14. rozhoduje o sťažnostiach na rozhodnutia Zhromaždenia miestnych odborov,
 15. dáva mienku k tlmočeniu jednotlivých ustanovení štatútu a zaujíma stanoviská, resp. návrhy k riešeniu otázok, ktoré nie sú upravené týmito stanovami,
 16. pripravuje a vydáva matičné publikácie a iné propagačné materiály, rozhoduje o ich predaji a  nákladoch, pripravuje vydavateľský plán a určuje redakčnú radu pre vydavateľskú činnosť Matice,
 17. ustaľuje návrhy na čestného predsedu a členov Matice, uznania a pochvaly, ktoré Matica udeľuje,
 18. v rámci možností a potrieb zriaďuje odbornú službu pre konanie odborných organizačných, technických a iných prác a vymenúva vedúcich pracovníkov služby,
 19. rozhoduje o iných prácach Matice medzi dvoma zasadnutiami Zhromaždenia.

 

 

Článok 49

 

            Správna rada právoplatne rozhoduje, ak je na zasadnutí  prítomná väčšina jej členov.

            Uznesenia sa vynášajú väčšinou hlasov prítomných členov Správnej rady.

            Správna rada zasadá najmenej dvakrát ročne.

 

 

4.   DOZORNÁ RADA

 

Článok 50

 

            Dozorná rada ako orgán Zhromaždenia kontroluje prácu orgánov a telies Matice a hmotno-finančné hospodárenie.

            Dozorná rada pozostáva z piatich členov, ktorých mandát trvá štyri roky.

            Členmi Dozornej rady nemôžu byť členovia predsedníctva a Správnej rady.

            V zložení Dozornej rady zabezpečí sa zastúpenie MOMS z Báčky, Banátu a Sriemu. Členovia Dozornej rady zo svojich radov volia predsedu.

            Dozorná rada právoplatne rozhoduje, ak je na zasadnutí prítomná väčšina jej členov.

            Dozorná rada vynáša závery väčšinou hlasov prítomných členov.

 

 

Článok 51

 

            Dozorná rada kontroluje:

-       uplatňovanie Stanov Matice a iných aktov,

-       vykonávanie práv a záväzkov všetkých orgánov Matice,

-       hmotno-finančné hospodárenie a správnosť používania prostriedkov, o čom podáva správu Zhromaždeniu najmenej raz za rok,

-       uskutočňovanie uznesení, záverov a iných aktov,

            Dozorná rada koná aj iné práce, ktoré sa jej zveria.

 

 

Článok 52

 

            Dozorná rada svoju prácu koná samostatne.

            Dozorná rada má právo a povinnosť informovať príslušné orgány Matice o skutkovom stave a o svojich stanoviskách a záveroch.

            Kontrolu hospodárenia Dozorná rada musí vykonávať aj z pokynu Správnej rady Matice. V tom prípade správu podá aj Správnej rade.

            Dozorná rada pracuje na zasadnutiach, ktoré sa konajú podľa potreby a najmenej raz za rok.

 

 

C. FUNKCIONÁRI  MATICE

 

 

1.      PREDSEDA MATICE

 

 

Článok 53

 

            Predseda Matice predstavuje a zastupuje Maticu.

            Predseda zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva a Správnej rady.

            Mandát predsedu trvá štyri roky.

            Predseda Matice sa môže voliť najviac dvakrát za sebou.

            Predseda Matice:

-       zabezpečuje zákonnosť práce Matice,

-       stará sa o vykonávanie rozhodnutí Správnej rady, Zhromaždenia Matice, predsedníctva Matice, Dozornej rady a telies Matice,

-       koordinuje prácu predsedníctva Matice, Správnej rady a iných foriem pôsobenia  Matice,

-       stará sa o informovaní členstva a verejnosti o činnosti Matice,

-       podpisuje akty a iné rozhodnutia Matice,

-       príkazca je finančného plánu Matice,

-       má pracovno-právne oprávnenia k zamestnaným v Matici,

-       vykonáva iné úlohy, ktoré mu zverí Správna rada a Zhromaždenie Matice.

            Predsedu Matice v prípade potreby zastupuje podpredseda Matice, ktorého určí Správna rada.

      Predseda zodpovedá za svoju prácu Zhromaždeniu a Správnej rade.

 

 

               2. PODPREDSEDOVIA MATICE

 

 

Článok 54

 

            Podpredsedovia Matice (z Báčky, Banátu a Sriemu) pomáhajú predsedovi Matice vo vykonávaní jeho práv a  povinností a konajú aj iné práce, ktoré im zverí predseda Matice v rámci svojich príslušností.

            Podpredsedovia majú náhradníkov, ktorí ich zastupujú v matičných orgánoch v prípade ich zaneprázdnenosti, resp. znemožnenia.

            Mandát podpredsedov a ich náhradníkov trvá štyri roky.

Okrem práv, povinností a zodpovedností určených týmito stanovami podpredsedom ako  funkcionárom regiónov patrí do kompetencie aj:

-       zastupovať MOMS  z regiónov,  z ktorých sú zvolení,

-       navštevovať MOMS  vo svojom regióne, organizovať porady a spoločné zasadnutia,   podnecovať vzájomnú pomoc a spoluprácu súvisiacu s otázkami spoločného záujmu,

-       dozerať na plnenie matičných cieľov a úloh v regióne a podľa potreby sugerovať zodpovedajúce kroky a opatrenia kvôli náprave stavu,

-       priberať informácie, návrhy a mienky MOMS v  regióne o  aktuálnych otázkach z činnosti Matice a MOMS v regióne a nastoľovať ich na zasadnutiach Predsedníctva, Správnej rady a Zhromaždenia Matice,

-       organizovať aktivity na zriaďovaní MOMS, resp. iniciovať matičné aktivity v regióne svojho pôsobenia.

            Región  nemá osobitné sídlo.

 

 

                3. TAJOMNÍK MATICE

 

Článok 55

           

            Tajomník Matice priamo vykonáva uznesenia a závery orgánov Matice.

            Tajomník Matice:

-       pripravuje a zriaďuje návrhy normatívnych aktov v spolupráci s legislatívnou komisiou, ktoré vynáša Zhromaždenie alebo Správna rada,

-       pripravuje materiály pre zasadnutie Správnej rady a  Zhromaždenia,

-       stará sa o vykonávanie administratívno-technických prác,

-       podpisuje akty, ktoré nepodpisuje predseda,

-       vykonáva iné práce, ktoré mu zverí Predsedníctvo, Správna rada alebo Zhromaždenie Matice.

 

            Mandát tajomníka trvá štyri roky.

            Tajomník nadväzuje pracovný pomer na určitú dobu – na volebné obdobie.

 

 

 

 

 

Článok 56

 

            Správna rada môže zriadiť odbornú službu na vykonávanie odborných, administratívnych a finančných prác samostatne alebo spolu s inými organizáciami. Tieto práce sa môžu zveriť aj odborným službám v iných organizáciách, resp. fyzickej osobe.

            V prípade zriaďovania osobitnej odbornej služby, túto vedie tajomník Matice.

            Práva a povinnosti pracovníkov odbornej služby upravia sa podľa práv a povinností pracovníkov vo verejných službách.

 

 

VIII. FORMY PÔSOBENIA MATICE

 

 

Článok 57

 

            S cieľom úspešnejšieho uskutočňovania cieľov a úloh Matica zakladá komisie.

 

 

Článok 58

 

            Komisie sú obligátne formy pôsobenia Správnej rady Matice, ktoré rozoberajú otázky z jednotlivých oblastí činností, ktoré majú osobitný význam pre prácu Matice a uskutočňovanie jej cieľov a úloh.

            Každá komisia má predsedu a členov komisie.

            Predsedu komisie volí Správna rada na návrh predsedu Matice.

            Členov komisie volí Správna rada na návrh predsedu komisie.

            Okruh pôsobenia komisie určuje Správna rada.

 

 

Článok 59

 

            Správna rada má nasledujúce stále komisie:

             I.      Komisia pre kontakty so štátnymi orgánmi v krajine a v zahraničí,

          II.      Športová komisia,

       III.      Legislatívna komisia,

       IV.      Osvetová komisia,

          V.      Vydavateľská komisia,

       VI.      Komisia pre kultúru,

    VII.      Historická a národopisná komisia,

 VIII.      Informačno-propagačná komisia,

       IX.      Komisia na spracovanie projektov a

          X.      Komisia matičného dorastu.

            Okrem uvedených Správna rada môže založiť aj iné komisie a podľa potreby dočasné pracovné telesá ako aj iné formy pôsobenia Matice (asociácie, sekcie a pod.).

 

 

Článok 60

 

            Komisie rozoberajú otázky v oblastiach, pre ktoré sú založené a svoju mienku, závery a návrhy podávajú Správnej rade  alebo Zhromaždeniu Matice, ktoré o tých otázkach rozhodnú.

            Komisie vykonávajú závery Správnej rady z oblastí, pre ktoré sú založené.

 

IX. HMOTNÉ  PROSTRIEDKY  A  MAJETOK

 

 

Článok 61

 

            Hmotné prostriedky potrebné na prácu Matice získavajú sa z týchto zdrojov:

 1. členské príspevky,
 2. dotácie zo štátneho rozpočtu,
 3. dobrovoľné príspevky a donácie,
 4. príjmy z vlastnej činnosti,
 5. prostriedky sponzorov, dary a príspevky jednotlivých inštitúcií, fondov a pod.,
 6. iné príjmy.

            Matica môže združovať svoje prostriedky s inými inštitúciami na uskutočňovanie osobitných programov a akcií.

            Pomocou zo zahraničia (dary a iné), danou pre potreby slovenskej menšiny ako komunity v Srbsku, disponuje Matica ako jej nositeľ (titulár) práva.

            Dotácie, resp. iné prostriedky, ktoré jednotlivé inštitúcie doma a v zahraničí prostredníctvom Matice vyčlenia pre jednotlivé MOMS, Matica je povinná usmerniť tým MOMS, o čom informuje donátora, resp. MOMS.

 

 

Článok 62

 

            Hmotno-finančné hospodárenie Matice organizuje sa podľa platných predpisov.

            Hmotné prostriedky slúžia na uskutočňovanie cieľov a úloh Matice.

            S finančnými prostriedkami nakladá sa v súlade s plánom práce a finančným plánom Matice.

            Správna rada určuje osoby, ktoré, okrem predsedu Matice, splnomocňuje na podpisovanie peňažných dokladov alebo zástupcu príkazcu v prípade jeho neprítomnosti.

 

 

Článok 63

 

            Nehnuteľnosti získané pre Maticu, resp. matičné činnosti sa evidujú a zapisujú do pozemkových  kníh ako majetok Matice, ktorej právnym titulárom je Matica slovenská v Srbsku.

            Nehnuteľnosti z odseku 1 tohto článku sa môžu dávať do užívania miestnym odborom alebo iným právnym subjektom za podmienok, ktoré určí Správna rada.

 

 

Článok 64

 

            Na činnosť Matice jednotlivé MOMS vyčleňujú z členského príspevku každého člena časť – percento, ktorého výšku určuje Správna rada.

            V rámci svojich možností Matica môže hmotne pomáhať matičnú  činnosť jednotlivých MOMS, osobitne v  malých prostrediach.

 

Článok 65

 

            Peňažné prostriedky Matice sa vedú na jej bežnom účte v oprávnenej banke.

Matica môže mať viac bežných účtov vo viacerých bankách.

            Časť peňažných prostriedkov určených pre konkrétny MOMS Správna rada svojím rozhodnutím postúpi MOMS prevodom na osobitný bežný podúčet Matice, účelovo usporiadaný v prospech činnosti toho MOMS.

             Príkazcami na používanie týchto prostriedkov sú predseda Matice, predseda Správnej rady toho MOMS ako aj člen tej rady, ktorého na to Správna rada MOMS oprávni.

            V prípade zániku MOMS peňažné prostriedky, resp. iný majetok, ktorým disponoval MOMS, patrí Matici.

 

 

X. UZNANIA

 

 

Článok 66

 

            Za dosiahnuté vynikajúce výsledky v uskutočňovaní cieľov a úloh Matice, za príspevok k zveľadeniu a rozvoju Matice a jej činnosti, Matica môže udeliť hodnosti, uznania a pochvaly.

            Hodnosti sú:

-       čestný predseda Matice,

-       čestný člen Matice.

            Uznania sú:

-       uznanie za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici,

-       osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry,

-       osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií,

-       plaketa Dr. Janka Bulíka najlepšiemu slovenskému športovcovi alebo športovému kolektívu,

-       ďakovný diplom.

            Matica môže nominovať aj iné uznania.

            Uznania sa udeľujú, na návrh Správnej rady MOMS, rozhodnutím Zhromaždenia Matice.

            Uznania sa môžu udeľovať aj v rámci jednotlivých komisií Matice.

            Uznania môžu byť v tvare plakety, diplomu, odznaku a pod.

 

 

 

XI. ZMENY A DOPLNKY STANOV  (NOVELIZÁCIA)

 

 

Článok 67

 

            Iniciatívu na novelizáciu môže podať Správna rada Matice, iné orgány, MOMS a jednotliví členovia Matice.

            Iniciatíva sa podáva v písomnej forme Správnej rade, ktorá ju rozoberá a dáva svoju mienku iniciátorovi, a ak ju prijme, tak i Zhromaždeniu Matice.

            Rozhodnutie o potrebe novelizácie stanov vynáša Zhromaždenie Matice.

 

 

Článok 68

 

            Návrhy zmien a doplnkov stanov  Správna rada dáva na verejnú rozpravu, ktorá trvá najmenej 15 dní kvôli dávaniu návrhov, mienok a sugescií.

            Po ukončenej verejnej rozprave Správna rada robí súvahu daných zmien a doplnkov, ustaľuje návrhy zmien a doplnkov a postupuje Zhromaždeniu na schvaľovanie.

            Novely stanov  alebo nové stanovy vynáša Zhromaždenie Matice dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

            Stanovy a ich zmeny a doplnky sa uplatňujú dňom ich schválenia na Zhromaždení.

 

 

XII.  ZÁNIK MATICE

 

Článok 69

 

            Matica môže prestať s činnosťou v súlade so zákonom.

            Iniciatívu k zániku Matice môžu podať všetky orgány Matice.

            Iniciatíva sa v písomnej forme podáva Zhromaždeniu Matice.

            Matica zaniká prestatím činnosti posledného MOMS.

            V prípade zániku zriaďuje sa likvidačná komisia, ktorá upraví majetkovo-právne otázky.

            Po zániku činnosti v lehote 15 dní odo dňa vynesenia rozhodnutia o tom, predseda Matice alebo iná splnomocnená osoba oboznamujú s tým príslušný orgán s cieľom vymazania Matice z registra združení.

 

Článok 70

 

            Ak Matica prestane s prácou, jej majetok a prostriedky sa po vyrovnaní účtov dajú na ochranu a používanie Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku.

            Archív a dokumentácia Matice v prípade zániku jej činnosti dáva sa na ochranu Archívu Vojvodiny  v  Sriemskych  Karlovciach.

 

 

 

XIII.  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

Článok 71

 

            Voľby do orgánov MOMS a Matice sa konajú v tom istom roku kvôli zladeniu ich štvorročných mandátov.

            Voľby do orgánov MOMS predchádzajú voľbám predstaviteľov do Zhromaždenia alebo iných orgánov Matice.

            Potrebné uznesenie na uskutočňovanie predošlých odsekov vynesie Správna rada Matice.

 

 

Článok 72

 

            Tieto stanovy  nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Zhromaždením Matice.

            Názov MSS sa bude uplatňovať vo verejnom styku odo dňa zápisu do Registra združení.

 

Článok 73

 

            Tlmočenie týchto Stanov (štatútu) je v príslušnosti Zhromaždenia Matice.

 

 

 

 

Článok 74

 

            Nadobúdaním účinnosti týchto stanov prestáva platiť Štatút Matice slovenskej v Juhoslávii vynesený na  Zhromaždení MSJ  9. novembra  1996 v Bielom Blate, ako i všetky jeho neskoršie novely.

 

Článok 75

 

            Stanovy  sú schválené na Zhromaždení Matice slovenskej v Juhoslávii, ktoré bolo dňa 13. marca 2010  v Báčskom Petrovci.

 

 

ZHROMAŽDENIE MSS

 

 

 

                                                                                                          PREDSEDNÍČKA MSS

                                                                                                     _________________________

                                                                                                     Katarína Melegová-Melichová  

Číslo:191/10                                                                                                                                               

Dňa: 13. 03. 2010                                                                                                    

Báčsky Petrovec