Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008

Slovenský dom desaťročný 1998 - 2008

 

  Obnovenie Miestnej organizácie Matice slovenskej v Báčskej Palanke 06.januára 1991 malo priekopnícky význam pre život tunajších Slovákov. Po meste roztrúsení Slováci  sa navzájom zoznámili a začali sa častejšie stretávať  na kultúrno-osvetových podujatiach.  Významné je povedať, že hned´ na začiatku si členovia Výkonného výboru MOMS predsavzali  kultúrno-osvetovú činnosť pre uskutočňovanie základnej funkcie rozvoja a zachovania identity Slovákov v tomto prostredí. Tiež sa ihned´ nastolila aj otázka miestností pre činnosť. Pre schôdzky matičiarov miestnosti dočasne ponúkla tunajšia evanjelická cirkev. Krátke obdobie činnosť prebiehala v  Miestnom spoločenstve a v  Gymnáziu „20.októbra“.

Keďže vrátiť niekdajšie miestnosti Slovákom obec nemohla, lebo sú tam ubytované rodiny, už roku 1995 členovia VV MOMS začali  konať prvé praktické kroky príprav výstavby Slovenského domu. Rozhodnuté bolo, že Dom sa bude stavať na cirkevnom pozemku. Dostal sa súhlas Obce aj Evanjelickej cirkvi, čo mala byť záruka, že nový Slovenský dom nezastihne osud niekdajšieho. Vtedajší predseda VV MOMS ing. architektúry Vladimír Fekete zhotovil projekt Slovenského domu a koncom apríla roku 1997 ho začal stavať stavbár selenčskej firmy Slovan. Dom bol ukončený   koncom októbra roku 1998. Vystavaný bol teda vďaka Zhromaždeniu obce Báčska Palanka, vďaka Slovenskej evanjelickej cirkvi, vďaka Mihályovi  Kertészovi, ale nanajvýš vďaka aktivistom, ktorí ochotnícky pracovali na kultúrnom poli aj napriek priestorovým ťažkostiam a materiálnym nedostatkom, ked´ jedinou hybnou silou bola vôľa a chuť do práce.

Veľkolepý duchovný stánok, Slovenský dom bol otvorený na deň oslobodenia osady 20.októbra za prítomnosti vzácnych hostí. Vystavaný je na rozlohe 640 m2 a hlavná sieň je kapacity do 230 sedísk, kým sama scéna a proscénium je na 80m2. Je tu aj chodba, kancelárie, kuchyňa, šatňa, klubovňa, izba. Od roku 1998 aktivity MOMS prebiehajú v Slovenskom dome.

Spoločenská miestnosť a veľká sieň vo veľkej miere bola  vybavená nábytkom – stoličkami a stolmi, vďaka pomoci Slovenskej republiky a čiastočne aj technické vybavenie je darom zo Slovenska. Scénická technika však ani dodnes nie je úplná, hoci pre základnú činnosť postačujúca.  

Pracovných akcií bolo neúrekom: zriaďovania okolia, navážanie zeme, betónovanie chodníkov, vyhotovenie ohrady, zavádzanie ústredného vykurovania - ako vlastnými prostriedkami tak aj  za pomoci mnohopočetných sponzorov.

Výstavbou Slovenského domu  činnosť sa  vyvíjala  viac-menej už v zachodenej forme, ktorá sa rozvíjala od roku 1991.  Fungovala:

1. kultúrno-zábavná odbočka

2. divadelná

3. Spolok žien

4. športová odbočka

5. bibliotekárska

6. folklórno-tanečná

7. hudobno-spevácka

 

1. Kultúrno-zábavný život sa prejavoval štyrmi, neskoršie tromi tanečnými zábavmi ročne. Sú to stretnutia pri hudbe, tanci, tombole, o ktorých sa počulo aj v iných prostrediach a prichádzajú k nám aj cezpoľní záujemci.

V spoločenskej miestnosti, čiže v  klubovni sa stretávajú zväčša starší , 3-krát týždenne.

Tradične sa k Prvému máju postaví máj a potom sa na Turíce váľa. Vtedy  je tu veselo, lebo tradične hosťuje niektorý renomovaný folklórny súbor.

2. Divadelná odbočka pracuje od roku 1994 ako školská odbočka a nasledovného roku 1995 je to matičná divadelná odbočka. Odvtedy každoročne divadelníci prichystajú jednu premiéru: detského súboru, mládežníckeho alebo súboru dospelých. Pravidelne sa zúčastňujú na prehliadkach  Divadelných inscenácií dolnozemských autorov (DIDA) v Pivnici, detskej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove a boli i na Prehliadke slovenských ochotníckych divadiel Vojvodiny (PSODV). Vystupovali po  slovenských osadách, zúčastnili sa Svetového festivalu matičnej mládeže na Slovensku, v Žiline a nadviazali družbu s divadelným súborom Pišinger  v Martine, obec Bystrička. Na prehliadkach dostali rad uznaní: odmenení boli talentovaní herci, kostymografi, skladateľ hudby, režisér, dramaturg, textár, a po tri roky boli vyhlásení za najlepšie  súbory na detskej prehliadke.

Za desať rokov na týchto doskách vystúpilo 33 divadelných predstavení, naše palanské, súbory z bližšieho a ďalšieho okolia, zo Slovenska. Ochotníci a profesionáli. V Palanke sa divadelníkom dobre hrá. 

3.Od januára 2005 organizovane funguje Spolok žien. Pravidelne sa tu stretávajú ženy, ktoré chcú zachovať ľudovú tradíciu od zabudnutia príležitostnými výstavami ručných prác, odevu, starodávnych predmetov,  zaznamenávajú príchod Mikuláša, Lucky, veľkonočné obyčaje so zajkom pre deti. Organizujú prednášky z rôznych oblastí. Sú jednou z členiek Asociácie spolkov žien, s ktorými sú v pravidelnom kontakte, a navzájom spolupracujú. Od svojho založenia a doteraz sa im vydarilo 76 akcií, od privítania hostí, prednášok, či zúčastnenia sa tej-ktorej manifestácie. Členky Spolku žien sa zúčastnili pri nahrávaní relácie Vedomosti-bohatstvo Belehradskej televízie, vystavovali ručné práce na vianočnom belehradskom bazare v organizácii Medzinárodného klubu žien-veľvyslancov , vystavovali na Jarmoku umenia na SNS,Toho roku mali zájazd na Slovensko, do Hrušova, kde sa zúčastnili na Hontianských slávnostiach. 

4. Športová odbočka a to ekologicko-rybárska a stolnotenisti sa tiež môžu pochváliť svojou aktivitou. Zvlášť rybári sú hrdí na svoje  vychádzky do prírody, organizovanie súťaží v chytaní rýb a  tradičnou Rybárskou zábavou a dvadsiatimi kotlíkmi, samozrejme rybacej polievky, ročne. Rybári berú účasť na mnohých závodeniach, a pravidelne sa zúčastňujú na Slovenských národných slávnostiach v Petrovci. 

5. Bibliotekárska odbočka tiež jestvuje od začiatku, keďže je do Slovenského domu z fary prenesený knižný fond  bývalého čítacieho spolku, 713 kníh. Neskoršie pribudli dary pri rozličných návštevách  a dnes máme zhruba 1.000 kníh.  Každý si tu môže nájsť pre seba literatúru na čítanie v slovenčine, srbčine, češtine , ako dospelí tak aj deti.

6. Palančania sa pokúsili mať aj tanečný súbor. Za prvý kultúrno-umelecký program po roku 1956 považuje sa program pod názvom Prvé kroky, ktorý bol 30.októbra 1993 keď vystúpili deti a dospelí tancami, spevmi, recitáciami v KU Hazar.Jedno obdobie pracovala  tanečná skupina mládeže. Vystúpili  na SNS ,na  Tancuj, tancuj v Hložanoch, a potom sa táto činnosť  prerušila.

7. Bol pokus aj o pôsobenie orchestra. Založený bol najprv orchester DETVAN, ktorý fungoval veľmi krátko, ako aj nacvičovanie mládežníckeho orchestra roku 2000. Za Slovenský dom viažeme aj aktivitu niekdajšej mládežníckej skupiny Fjord, členovia ktorej sa tu schádzali a urobili svoje prvé spoločné skúšky.  

Spevácka ženská skupina bola tiež aktívna jedno obdobie. Dvakrát brala účasť  na manifestácii Tancuj, tancuj, na SNS, aby po rokoch vystupovala príležitostne, ako aj neskoršie založená mužská spevácka skupina.

MOMS Báčska Palanka má predstaviteľov na festivale slovenských ľudových piesní V pivnickom poli.

Na  javisku Slovenského domu vystupujú žiaci základných a stredných škôl, ktorých vyučujú učiteľky slovenčiny. Sú to príležitostné programy. Vtedy  je  sieň plná, lebo každý rodič si príde počuť a vidieť svoje dieťa. Pre mnohých je to príležitosť po prvýkrát  prísť do tohto domu. 

Folklórno-tanečných programov, literárnych posedení, prezentácií kníh, hudobno-literárnych pásem, výstav obrazov bolo tiež neúrekom. Vystúpilo tu hodne kvalitných kultúrno-umeleckých spolkov, z Nového Sadu, Starej Pazovy, profesionálny súbor  Jánošík zo Zvolena, súbor z Prešova,detský súbor Melódia z Považskej Bystrice ,  Pivničania, Iločania, Boľovčania, Vojlovičania...

Od roku 2000 sa tu organizujú pre mladých populárne Stretnutia slovenskej študujúcej mládeže, Stretá sa tu mládež, poslucháči vysokých škôl u nás a na Slovensku. Manifestácia je tradične zapojená do rámca Slovenských národných slávností. Pri tej príležitosti sa odovzdávajú Ďakovné listiny  mladým odborníkom.

   Ako významný segment činnosti MOMS–u je stála spolupráca s Evanjelickou cirkvou v Báčskej Palanke, spolupráca so štátnymi a obecnými inštitúciami, spolkami ako aj Zväzu ochotníkov obce Báčska Palanka, samozrejme s Maticou slovenskou v Srbsku.

Na začiatku obnovenia MOMS bolo hodne plánov, ale aj nedorozumení,  časom sa však činnosť rozprúdila, nadobudla nové dimenzie, a ešte stále sa mení a dotvára. Je pod vplyvom spoločenských dianí, mnoho mladých odchádza z tohto prostredia za prácou, Avšak ešte stále je dosť síl. Ešte mnoho toho sa chce urobiť  v službe zachovávania identity Slovákov na týchto priestoroch. 

 

Text bol prečítaný na slávnostnom programe desaťročnice fungovania Slovenského domu

 

P R E D S E D O V I A

 

Prvý predseda MOMS Báčska Palanka bol Vladimír Kováč (1991-1995), potom Vladimír Fekete (1995-2003),  Branislav Slivka ( 2003-2007), Jaroslav Kobár (2007-2009) a Juraj Beláni (2009- súčasnosť).

 V súčasnosti je aktívna divadelná odbočka a Spolok žien.  Pre radosť detí koncom roka 2011 sa začalo s prácou nacvičovania ľudových tancov.

 Fotografie sú z aktivít divadelnej odbočky detí, mládeže a dospelých a aktivít Spolku žien.

MOMS-BPalanka-001.jpg MOMS-BPalanka-002.jpg MOMS-BPalanka-003.jpg MOMS-BPalanka-004.jpg MOMS-BPalanka-005.jpg MOMS-BPalanka-006.jpg MOMS-BPalanka-007.jpg MOMS-BPalanka-008.jpg MOMS-BPalanka-009.jpg MOMS-BPalanka-010.jpg MOMS-BPalanka-011.jpg MOMS-BPalanka-012.jpg MOMS-BPalanka-013.jpg