MOMS v Petrovci

MOMS v Petrovci (1932 - 1941 a 1945 - 1948)

 

 Myšlienka založiť Maticu je hodne staršia než jej realizácia, lebo už na národných slávnostiach 1920 uvažovalo sa o založení Matice a múzea. Idea sa však realizovala iba roku 1932 a MOMS v Petrovci sa založil v to istom roku.

 Zakladajúci členovia MOMS v Petrovci boli : Gustáv Boldocký, učiteľ,bratia Boldockovci, obchodníci, Izidor Berger, obchodník, Karol Čáni, mäsiar, Ondrej Čáni, obchodník, Gustáv Gabríny, staviteľ, Jozef Godra, obchodník, Pavel Jesenský, obchodník, Ľudmila Kvačalová, učiteľka, Mária Kubányová, učiteľka, Ján Kaňa, lekárnik Michal Kellenberger, ušiteľ, Pavel Kišgeci – odpredaj Sv.Písma, Ivan Grúnik, správca, Andrej Labáth, správca, Michal Labáth, prokurista, Andrej Lazár, obchodník, Zuzka Medveďová, akad. maliarka, Jozef Marčok, notár, Andrej Pavlíny, obchodník,Mirko Petrović, ev. kaplán, Peter Pribiš, typograf, Michal Rapoš, správca, Emil Spevák, správca školy, Dr. Andrej Sirácky, prof., Martin Sýkora, typograf, Slovenská banka, dr.Jozef Šuster, lekár, Samuel Starke, biskup, Samuel Šiška, učiteľ, Peter Šimkovic, učiteľ, Michal Topoľský, Ján Trusina, typograf, Kníhtlačiareň úč. dpol., Kuratórium slovenského gymnázia, Eduard Greisinger, učiteľ, Odbočka spol čsl. žien, Jozef Maliak, prof., Pavel Kaňa, rošník, Ivan Križan, profesor, Pavel Šrenk, gymnazista, Radović Rade, suplent, Pavel Kukučka, obchodník a Tomáš Kováč, ev. kaplán (Matičné zprávy, NšŽ, 1, 1933, č.3-4, s. 195-200)

 Miestny odbor MSJ v Petrovci organizoval ľudovýchovné prednášky (už v prvom roku ich zorganizoval 29, príležitostné programy. Roku 1935 matičiari v Petrovci zorganizovali svoje prvé divadelné predstavenie Nepriateľ v dome v réžii Adely Greisingerovej.

 „Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci zakončí svoju zimnú osvetovú činnosť riadením divadelného predstavenia.“ (Chýry, NJ, XXI, 11, s.3) Bola to Čapekova Matka, ktorú MOMS zorganizoval v spolupráci s gymnáziom a ktorú režíroval Michal Topoľský.

 V organizácii Matice sa usporiadal aj prvý kurz pre divadelníkov (1934), na ktorom réžiu a dramaturgiu prednášal Ferdinand Hoffmann z ústredia slovenských ochotníckych divadiel v Martine a počas kurzu nacvičil Hurbanovu hru Vinica zrie.

 V Kronike nášho národného života v Národnom kalendári z roku 1936 s. 177-188 nachádzame, že „Matica slovenská ako dar dostala reflektor pre div. predstavenie od firmy A.Vohralík v Prahe“. Matičiari organizovali početné prednášky, na ktorých premietali aj filmy a tak sa v nemalej miere zaslúžili medzi Petrovčanmi o vyššiu úroveň národného povedomia a celkovú kultúru svojho prostredia.

 Hoci matičiari nenacvičili priamo veľký počet predstavení, pričinili sa o to, aby sa inscenovali hodnotnejšie a náročnejšie predlohy. Z ich podnetu sa zorganizovali prvé divadelné závody (1937) v Petrovci, roku 1938 I. detské divadelné závody. Na týchto „závodoch“ sa malí Petrovčania predstavili Ordináciou a na prehliadke vystúpili aj Kysáčania a Aradáčania. Okrem toho pri tej príležitosti prebiehala aj súťaž recitátorov, na ktorej sa zúčastnili 16 žiaci.

 Prvým predstavením po oslobodení v organizácii MOMS bola Čapkova Matka, ktorá mala premiéru 28.októbra roku 1945. Potom nasledovali Ďurove meniny (1946)

Neviditeľná sila(1947) a Barčova Matka (1948).

 V druhej polovici roka 1947 MOMS v Petrovci mal 644 členov z celkového počtu 5.557 členov MSJ a knižnica mala 10.877 kníh. Keď ide o prednáškovú činnosť táto v Petrovci bola mimoriadne bohatá, konala sa pravidelne každý štvrtok. „Návštevy sú veľmi slušné – vždy presahujú viacej ako 300 poslucháčov.“ ( Záujem o matičné prednášky neklesá, HĽ, IV, 18, s.3)Dňa 19. októbra 1947 MOMS, ktorý počítal 747 členov, mal svoje valné zhromaždenie, na ktorom sa skonštatovalo, že „Prednášok bolo spolu 17 a vypočulo ich 6.500 osôb. Po prednáškach boly premietnuté slovenské kultúrne filmy. Divadelných predstavení Moms usporiadal 7 a videlo ich spolu 2000 divákov; umeleckých večierkov a čajanky 2, osláv 5. Výbor Moms a mnohí členovia sa aktívne zúčastnili na usporaduvaní minuloročných a tohoročných slovenských národných slávností.“ (-s-: Moms v Petrovci zapojí svoju činnosť..., HĽ, IV, 80, s.4) Za predsedu na tomto zasadnutí bol zvolený dr. Pavel Struhár, za podpredsedu Ondrej Baláž, za tajomníkov Ján Pavlov, uč.a Katarína Speváková, profesorka. Z matičného podnetu sa 25.marca roku 1948 v Petrovci založilo Slovenské ústredné ochotnícke divadlo.

            So zánikom práce MSJ aj práca MOMS v Petrovci zhasla.

           

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci (1991)

 

 MOMS v Petrovci svoju činnosť obnovil 27. januára 1991. Už v deň svojho založenia mal 1006 členov. Prvým predsedom Výkonného výboru MOMS sa stal básnik Paľo Bohuš. Od obnovenia dodnes MOMS Petrovec vyvíja rozmanitú kultúrno-umeleckú činnosť a nadväzuje na najlepšie tradície predvojnovej činnosti miestnej Matice: usporadúva premiéry nových kníh, zaznamenáva výročie našich kultúrnych dejateľov, našich významných inštitúcií a ustanovizní. V januári roku 1993 bol v Petrovskom rozhlase ustanovený Matičný kútik, ktorý na vlnách tohto rádia bežal desať rokov a pripravoval ho Samuel Boldocký a ktorý je obnovený v máji tohto roku k 75. výročiu založenia MSJ; členovia MOMS sa zapojili do príprav osláv 250.výročia príchodu Slovákov do Petrovca, MOMS podporoval finančne v krízových rokoch činnosť Divadla VHV, reštauráciu obrazov Zuzky Medveďovej, Festival Spievajže si, spievaj, Petrovské dni divadelné, bol nositeľom programov na obnovených Slovenských národných slávnostiach, organizoval výstavy, z jeho iniciatívy sa začala zbierková akcia na kúpu Matičného domu, na ktorý Petrovčania v zbierke nazbierali najviac peňazí...

 Špecifikom činnosti MOMS Petrovec sú literárno-hudobné pásma, ktoré sa pravidelne usporadúvajú už dvanásť rokov, teda od roku 1995. Vtedy sa k 250.výročiu príchodu Slovákov do Petrovca pripravilo pásmo Petrovec živých a mŕtvych, ďalšie bolo k 75.narodeninám barda našej poézie Paľa Bohuša pod názvom Z dna panónskeho mora k hviezdam, k stému výročiu Jána Čajaka ml. bolo pásmo Rovina a dedina bez pozlátky, k otvoreniu Žiackeho domova pri GJK odznelo pásmo Dejiny písané srdcom, k 80.výročiu GJK Osemdesiat rokov snáh a lásky, k 10.výročiu obnovenej činnosti MOMS odznelo pásmo Heroica Slovaca, k otvoreniu Domu MSj odznelo pásmo Pod matičnou klenbou, roku 2003 to bolo pásmom Láska, bože, láska..., roku 2004 pásmo Keby mala kľúče od svitania a roku 2005 k otvoreniu SNS pásmo Zaleť sokol.Autormi scenárov týchto pásem sú Samuel Boldocký, Viera Benková a Katarína Melegová-Melichová.

 Roku 1997 MOMS zorganizoval Festival Jarné nôty, na ktorom sa zúčastňujú naši vynikajúci mladí hudobníci z oblasti vážnej hudby, laureáti pokrajinských, republikových a medzinárodných súťaží. Toto podujatie sa už roku 1999 stalo našou celonárodnostnou manifestáciou. Je to náš jedinečný festival, ktorý afirmuje talenty z oblasti vážnej hudby a ktorého 11, ročník MOMS usporiadal 9. júna 2007. Od roku 2005 túto manifestáciu finančne podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bez tej pomoci toto podujatie by& nebolo možné realizovať na takej vysokej úrovni, ku ktorej sme sa dopracovali.

 V dvoch mandátnych obdobiach (1992-2000) predsedom MOMS bol Samuel Boldocký, pred ním kratší čas Dr. Daniel Chorvát (1991-1992) a od januára 2000 predsedníčkou MOMS je tretí mandát Katarína Melegová-Melichová.

 Od roku 2000 sa tradičnou manifestáciou stal aj Cyrilometodský večierok, ktorý MOMS organizuje v chráme božom v Petrovci v spolupráci s cirkevným zborom SEAVC. Roku 2000 MOMS Petrovec obdržal aj najvyššie uznanie lokálnej samosprávy - Cenu obce. Pravidelne MOMS pripravuje príležitostné programy jednak ku Dňu Petrovca ako aj ku Dňu obce, ale aj k výročiu XIV.VÚSB (2009), k 28. októbru (2011) atď.

 Od roku 2001 – 2010 pri MOMS pôsobil Komorný zbor Musica Viva, ktorý ročne zaznamená 15 až 20 vystúpení a vedie ho hudobná pedagogička Mariena Stankovićová Kriváková. Zboru sa v tom období podarilo vydať dve CD.

 MOMS Petrovec pravidelne organizoval promócie kníh našich autorov, večierky venované životným jubileám našich kultúrnych dejateľov, národnostných inštitúcií, členovia jeho Výkonného výboru každoročne tvorili jadro realizátorov obnovených Slovenských národných slávností. Od obnovenia dodnes MOMS zorganizoval bezmála 200 programov a večierkov a tým podstatne zasiahol do kultúrneho života Petrovca.

 So svojimi programami MOMS Petrovec hosťuje aj v iných prostrediach: Hložanoch, Kulpíne, B. Palanke, Kysáči, Novom Sade, Selenči... Roku 2004 MOMS začal vydávať aj svoj občasník Náš život..

 V súčasnosti VV MOMS funguje v zložení: Mária Andrášiková, Viera Benková, Kvetoslava Benková, Samuel Boldocký, Drahotína Dorčová, Anna Hansmanová, Zdenka Chalupková, Tatiana Kriváková Amidžićová, Katarína Kunčáková, Anna Medveďová, Zuzana Medveďová Koruniaková, Katarína Melegová-Melichová, Mariena Stankovićová Kriváková, Jarmila Pálenkášová, Jarmila Stojimirovićová, Jaroslav Čiep, kým Dozorný výbor pracuje v zložení Mariena Lavircová, Ján BendaVladimír Fejdi

 Svoje miestnosti MOMS Petrovec má na poschodí Domu MSJ Ľudovíta Mišíka (Ul. m.Tita), ktoré si z členského vybavil stoličkami, z grantu kúpil do Domu MSJ klavír, počítač, tlačiareň, video-bim, ozvučenie a za pomoci ľudí dobrej vôle si miestnosti vybavil ostatným potrebným náradím.

MOMS Petrovec do roku 2011 vstúpils počtom členov 4616 na svojom zozname, z ktorých 2203 zaplatilo aj členské na 2010 rok.

 

 

 Katarína Melegová-Melichová