VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE MSS

Dňa 29. apríla 2017 so začiatkom o 13.00 hodine sa v zasadacej sieni obce Báčsky Petrovec uskutočnilo XXII. riadne výročné a zároveň aj volebné zasadnutie Zhromaždenia MSS.

Na zasadnutí boli prítomní delegáti 27 MOMS, ako i hostia, ktorých privítala doterajšia predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Osobitnými príhovormi prítomných oslovili Igor Vencel, zástupca vedúcej Veľvyslanectva SR v Belehrade, Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Augustín Lang, predstaviteľ Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Na zasadnutí bol privítaný aj pokrajinský poslanec Pavel Surový.

Zasadnutie viedlo pracovné predsedníctvo v zložení: Katarína Rašetová (predsedníčka), Libuška Lakatošová, Pavel Baláž (členovia) a Zdenka Chalupková (zapisovateľka).

Po dlhšej a konfúznej diskusii určení bol počet delegátov, ktorí majú právo voliť. Následne bola zvolená volebná komisie v zložení: Anna Balážová z MOMS Stará Pazova (predsedníčka), Mária Andrášiková z MOMS Báčsky Petrovec a Zlatko Šimák z MOMS Padina (členovia).  V pokračovaní boli prečítané listy prof. Dr. Jána Kišgeciho, že odstupuje z kandidatúry na funkciu predsedu MSS a Pavla Surového, že odstupuje z kandidatúry na funkciu podpredsedu MSS z Báčky.

Nasledovali príhovory s prezentáciou vlastného programu kandidátov na predsedu MSS: Jána Brtku a Ľudmily Berediovej-Stupavskej.

Pokiaľ volebná komisia pripravila volebné lístky prítomní prerokovali a schválili zápisnicu z minulého zasadnutia Zhromaždenia MSS, správu o činnosti MSS za rok 2016, finančnú správu MSS 2016, zápisnicu Dozornej rady MSS za rok 2016 a správu Inventárnej komisie MSS za rok 2016.

Potom sa pristúpilo k voľbám a hlasovalo sa tajne. Pripravených bolo 87 lístkov, hlasovalo 81 matičných delegátov.

Vďaka získaným hlasom predsedom MSS v ďalšom štvorročnom mandátnom období sa stal Ján Brtka z Báčskeho Petrovca. Za podpredsedov MSS zvolení boli: z Báčky Jaroslav Čiep (Báčsky Petrovec) a Vladimír Fekete (Báčska Palanka), z Banátu Branislav Kulík (Vojloviaca) a Jarmila Hromčíková (Biele Blato), zo Sriemu Janko Havran (Stará Pazova) a Nataša Kolárová (Šíd). Členmi Dozornej rady MSS sa stali: Željko Čapeľa (Dobanovce), Pavel Baláž (Kovačica), Michal Šranka (Kysáč), Jarmila Pálenkášová (Báčsky Petrovec) a Janko Bagľaš (Aradáč). Za náhradníkov členov Dozornej rady MSS zvolení boli: Pavel Kukučka (Boľovce), Miroslav Pap (Stará Pazova), Ján Kolár (Báčsky Petrovec), Ján Krivák (Belehrad) a Ján Meleg (Báčsky Petrovec).

Členovia Zhromaždenia potom schválili uznesenie o udelení matičných hodností a uznaní za rok 2016. Uznania budú udelené na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia MSS a Medzinárodnom stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávností.

Hodnosť čestného člena Matice bude udelená Kataríne Melegovej-Melichovej z Báčskeho Petrovca.

Uznanie za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici bude udelené: Jánovi Brtkovi z Báčskeho Petrovca, Želmíre Legíňovej z Báčskeho Petrovca, Marke Fružovej z Bieleho Blata, Ilone Damjanovej z Bieleho Blata, Martinovi Kováčovi z Báčskej Palanke, Ondrejovi Majerskému z Báčskej Palanke, Jurajovi Belánimu z Báčskej Palanke, Michalovi Petržľanovi z Čelareva, Miroslavovi Petržľanovi z Čelareva a Dušanovi Kerešovi z Padiny,

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry bude udelené: Zuzane Obšustovej z Aradáča, Dr. Jarmile Hodoličovej z Báčskeho Petrovca, Ondrejovi Korošovi z Báčskeho Petrovca, Pavlovi Turanovi z Báčskeho Petrovca, Anne Lačokovej z Báčskeho Petrovca, Márii Vrankovej-Stracinskej z Báčskeho Petrovca, Márii Štajferovej z Hložian, Márii Galasovej z Padiny a Tatiane Mandáčovej zo Selenče

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií bude udelené: Daniele Legíňovej-Sabovej z Báčskeho Petrovca, Kultúrno umeleckému spolku Vladimíra Mičátka z Kysáča, Galérii Slovenského národného domu z Kysáča a Zuzane Kotvášovej z Padiny.

Ďakovný diplom bude udelený: Dobrovoľnému hasičskému spolku z Aradáča, KC Divadelnej sekcii Branislava Vjerga z Aradáča, Združeniu EKOS z Hložian, Márii Petríkovej z Kysáča, Jánovi Pálikovi ml. z Kysáča, Andrejovi Berédimu (posthumne) z Kysáča, Ivanovi Ferkovi (posthumne) z Kysáča, podniku Pokrok z Padiny a Oltárnemu krúžku žien cirkevného zboru Evanjelickej a. v. cirkvi z Vojlovici.

Plaketa Dr. Janka Bulíka bude udelená Stevanovi Nakićovi z Báčskeho Petrovca.

Záverom zasadnutia odzneli príhovory nového predsedu MSS Jána Brtku a doterajšej predsedníčky MSS Kataríny Melegovej-Melichovej.

alt

alt

alt

alt

alt