I. KONŠTITUČNÉ ZASADNUTIE DOZORNEJ RADY MSS

Prvé konštitučné zasadnutie Dozornej rady MSS sa uskutočnilo 8. mája 2017 roku so začiatkom o 13.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.

Zasadnutia sa zúčastnili nasledujúci novozvolení členovia Dozornej rady MSS: Jarmila Pálenkášová z Báčskeho Petrovca, Michal Štranka z Kysáča, Željko Čapeľa z Dobanoviec, Janko Bagľaš z Aradáča a Pavel Baláž z Kovačice. Okrem členov Dozornej rady MSS zasadnutia sa zúčastnil zástupca člena Dozornej rady MSS Ján Kolár z Báčskeho Petrovca.

Na úvod sa všetkým prihovoril bývalý predseda Dozornej rady MSS Michal Šranka, ktorý vyzval prítomných aby si najprv zvolili predsedu Dozornej rady MSS a potom pokračovali v rokovaní. Jarmila Pálenkášová za predsedu Dozornej rady MSS navrhla Michala Šranku, ktorý podľa jej názoru pozná matičnú problematiku. Keďže iných návrhov nebolo, za predsedu Dozornej rady MSS jednohlasne bol schválený Michal Šranka.

Na zasadnutí sa najprv rokovalo o liste, ktorý Ján Guba e-mailom zaslal na ústredie MSS 2. mája 2017 a adresoval ho Dozornej rade MSS a Legislatívnej komisii MSS. V liste uviedol, že boli neoprávnene zneužité jeho meno a MOMS Pivnica na volebnom zasadnutí Zhromaždenia MSS. Témou diskusie bola i sťažnosť Ľudmily Berédiovej Stupavskej na výsledky volieb na matičné funkcie. V pokračovaní sa diskutovalo o voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2018. Na záver sa nastolila otázka neúčelového používania finančného daru, ktorý poskytol Matici slovenskej v Srbsku Ľudovít Mišík z Ružomberku.

Na základe diskusie Dozorná rada MSS vyniesla nasledovné

Uznesenie

1.      Voľby na matičné funkcie sa uskutočnili na základe uznesení Správnej rady MSS a Zhromaždenia MSS. Nedopatrení síce bolo, ale tie neovplyvnili výsledky volieb.

2.      Dozorná rada MSS navrhuje, aby Legislatívna komisia MSS vypracovala návrh zmeny Stanov MSS preto, lebo platné Stanovy MSS obsahujú veľa nedopovedaných vecí a je v nich mnoho kontradiktórnych článkov a odsekov.

3.      Dozorná rada MSS opakovane navrhuje, aby Správna rada MSS rozhodla či sa Matica bude zúčastňovať volieb do NRSNM. Ak rozhodnutie bude kladné, Dozorná rada MSS opakovane navrhuje Správnej rade MSS, aby Legislatívnu komisiu MSS  poverila úlohou vypracovať jasné a zrozumiteľné pravidlá o voľbách do NRSNM.  

4.      Dozorná rada MSS vykoná na prvom nasledujúcom zasadnutí analýzu finančného hospodárenia MSS a činnosti  MSS za posledných osem rokov (od roku 2009 do 2017).

alt