Listina Matica slovenská – za slovenskosť

b_520_390_16777215_0___images_spravy_2014_Matica-slovenska-listina-3.jpg

Akonáhle matičiari dospeli k rozhodnutiu ísť do národnostných volieb samostatne, koncipovali vlastnú listinu, ktorú pomenovali  Matica slovenská – za slovenskosť. Táto listina sa nachádza pod volebným číslom 3. Na matičnej listine od prvého po posledného kandidáta sú ľudia, ktorí majú za sebou skúsenosť a v prostredí, z ktorého prichádzajú veľa znamenajú, lebo sa už dokázali vlastnou prácou, výsledkami, postojmi. Listinu tvoria vysoko vzdelaní ľudia - profesori, učitelia, kultúrni pracovníci, služobníci Boží, ale aj podnikatelia a funkcionári, ktorým je spoločný úprimný vzťah k Matici slovenskej.  Pre Maticu preto nebolo tažké koncipovať listinu.  Práve naša Matica má  čo iní nemajú. Má zázemie, viactisícové členstvo z ktorého je možnosť vyberať si. Táto okolnosť je zárukou kvality, lebo na takýto spôsob, výberom kvalitných pracovníkov a aktivistov sa účelne spája skúsenosť starších s ambíciou,  dôvtipom  a energiou mladých ľudí, ktorí vládzu na seba prebrať zodpovednosť za prácu nášho (národného) parlamentu. Voliči budú hlasovať za túto listinu, lebo vedia, že je v povahe matičiarov pracovať pre dobro celku a budú hlasovať aj preto, lebo je nestranícka a otvorená pre spoluprácu so všetkými stranami, alebo koalíciami pod jednou podmienkou: že z takej spolupráce získajú príslušníci našej národnosti trvalé hodnoty a nie jednotlivci. Hlasovať za listinu č. 3 Matica slovenská – za  slovenskosť budú voliči aj preto, lebo Matica už dokázala, že je schopná prežiť aj v časoch, ktoré jej neveľmi žičili a žičia.

Slováci žijúci v Srbsku narážajú na mnohé problémy a aj na tie, ktoré by musela riešiť NR.  Je ťažko byť Slovákom najmä v malých prostrediach, kde sú príslušníci nášho národného spoločenstva v menšine. Z roka na rok je menej záujemcov o výučbu v materinskej reči i keď by všetci rodičia mali vedieť, že dieťa najľahšie zdoláva učivo práve v materičine. Matičiari  preto vedú rozhovory  s rodičmi a evidujú aj niektoré výsledky. Väčší cit by sa musel prejaviť aj keď ide o kultúrny život práve v malých prostrediach a musela by sa podporovať každá iniciatíva, ktorá spestrí kultúrny život občanov. Matičiari sa aj svojim volebným programom zasadzujú za to, aby sa slovenčina zo skupiny volitebných dostala do skupiny povinných predmetov u detí, ktorým je materinským jazykom. Matičiari vedia čo treba robiť aby sa zachovali existujúce slovenské oddelenia v predškolských ustanovizniach a na školách a čo treba konkrétne podnikať, aby sa uviedla slovenčina tam, kde teraz neexistuje.  Slovenčinu vnímame ako európsky jazyk, za ktorý sa netreba hanbiť, cítiť sa podradne kvôli nemu, ale naopak.

Aj v oblasti informovania sú žiadúce zmeny k lepšiemu. Neprípustne sa experimentuje s vysielacou schémou Novosadského rádia v menšinových rečiach, zmenšil sa rozsah vysielaní v slovenskej reči a s tým nemienime súhlasiť, lebo na vidomoči ide o zmenšovanie získaných práv. Lokálnemu  informovaniu by sa tiež musela venovať žiadúca pozornosť, aby bolo schopné spĺňať svoju mimoriadne významnú úlohu v živote každému občana – byť jeho pohotovým servisom, informovať o všetkom, čo sa deje v jeho blízkosti, v osade,  kde žije,  v obci, ktorej prislúcha.  Aby informačné prostredky mohli plniť náročné úlohy,  k tomu NR musí zabezpečiť prvú podmienku - systematickú edukáciu novinárskych kádrov.

Aby sa naša slovenčina uplatnila v úradoch, v štátnych orgánoch, v súdnictve, v orgánoch správy či na polícii, to sa dosiahne len úmernejšou zastúpenosťou Slovákov v týchto orgánoch, alebo úradoch. Aktuálny stav neuspokojuje dokonca ani v prostrediach s väčšinovým slovenským obyvateľstvom.  Matičiari konštatujú, že napr. v súdnictve, kde prednedávnom prebiehali zmeny, sa funkcia sudcu dostala Slovákom v zanedbateľnom počte a NR nereagovala. Ale, sú mnohé príklady, keď sa nedožadujeme svojho práva, nevypíšeme si názvy ulíc po slovensky, ani nápisy firiem, aby sa to náhodou nepochopilo ako provokácia.

Práve z uvedených dôvodov, ale aj mnohých iných sú Matičiari radi, že sa Slováci vzchopili a že voličom na výber ponúkli niekoľko volebných listín. Musíme však podotknúť, že v predvolebnej kampani nie sme rovnoprávni, lebo Matičiari nedisponujú prostriedkami a rezortmi, aké majú vo svojich rukách niektoré iné listiny. Matičiari sú názoru, že Národnostná rada hoci je politickým, nemá byť straníckym telesom. Tým chceme povedať, že toto zastupiteľské teleso sa nemá viazať ani k jednej politickej strane, ale má zastupovať záujmy a potreby všetkých Slovákov. Kedže je Matica njastrašia, nestranícka, najpočetnejšia organizácia u nás Slovákov v Srsku, sme názoru, že môže v NR najadekvátnejšie hájiť záujmy všetkých Slovákov a preto sa matičiari, ako členovia NR chystajú:

- všetkým našim kultúrnym subjektom a prostrediam spravodlivo a transparentne zabezpečovať pracovné podmienky a financie,

- decentralizovať prácu NRSNM a tak umožniť všetkým prostrediam vplývať na rozhodovanie,

- bojovať o zachovanie existujúcich slovenských tried v školách a predškolských ustanovizniach  a podporovať rodičov v zápise detí do slovenských tried,

- sledovať dôsledné uplatňovanie zákonov v oblasti národnostných práv a uplatňovanie slovenského jazyka na úradoch a všade tam, kde máme na to právo,

- vymáhať úmernú zastúpenosť Slovákov v štátnych orgánoch správy, v polícii, v súdnictve.

Vážení voliči!

Matica od čias svojho založenia negazdovala, ale pracovala v záujme zachovania a zveľaďovania slovenskosti. Matica vždy bola a bude s Vami, so svojim národom! Preto je aj listina č. 3 Matica slovenská – za slovenskosť Vaša najsprávnejšia voľba.

b_520_390_16777215_0___images_spravy_2014_Matica-slovenska-listina.jpg