Správy
DELEGÁCIA OBCE BÁČSKY PETROVEC NA NÁVŠTEVE MSS

V utorok 16. mája 2017 predseda MSS Ján Brtka na matičnej pôde  privítal delegáciu obce Báčsky Petrovec v čele s predsedom Obce Srđanom Simićom. Na stretnutí  okrem predsedu obce Srđana Simića boli prítomní aj zástupca predsedu obce Ján Brna a pomocník predsedu obce Srđan Stojanović.  Prítomní rokovali o ďalšej spolupráci Matice slovenskej v Srbsku s Obcou Báčsky Petrovec.

Čítať celý článok...

delegácia Obce Báčsky Petrovec a predstavitelia MSS na nádvorí Domu MSS Ľudovíta Mišíka

 
I. KONŠTITUČNÉ ZASADNUTIE DOZORNEJ RADY MSS

Prvé konštitučné zasadnutie Dozornej rady MSS sa uskutočnilo 8. mája 2017 roku so začiatkom o 13.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.

Zasadnutia sa zúčastnili nasledujúci novozvolení členovia Dozornej rady MSS: Jarmila Pálenkášová z Báčskeho Petrovca, Michal Štranka z Kysáča, Željko Čapeľa z Dobanoviec, Janko Bagľaš z Aradáča a Pavel Baláž z Kovačice. Okrem členov Dozornej rady MSS zasadnutia sa zúčastnil zástupca člena Dozornej rady MSS Ján Kolár z Báčskeho Petrovca.

Na úvod sa všetkým prihovoril bývalý predseda Dozornej rady MSS Michal Šranka, ktorý vyzval prítomných aby si najprv zvolili predsedu Dozornej rady MSS a potom pokračovali v rokovaní. Jarmila Pálenkášová za predsedu Dozornej rady MSS navrhla Michala Šranku, ktorý podľa jej názoru pozná matičnú problematiku. Keďže iných návrhov nebolo, za predsedu Dozornej rady MSS jednohlasne bol schválený Michal Šranka.

Na zasadnutí sa najprv rokovalo o liste, ktorý Ján Guba e-mailom zaslal na ústredie MSS 2. mája 2017 a adresoval ho Dozornej rade MSS a Legislatívnej komisii MSS. V liste uviedol, že boli neoprávnene zneužité jeho meno a MOMS Pivnica na volebnom zasadnutí Zhromaždenia MSS. Témou diskusie bola i sťažnosť Ľudmily Berédiovej Stupavskej na výsledky volieb na matičné funkcie. V pokračovaní sa diskutovalo o voľbách do Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2018. Na záver sa nastolila otázka neúčelového používania finančného daru, ktorý poskytol Matici slovenskej v Srbsku Ľudovít Mišík z Ružomberku.

Na základe diskusie Dozorná rada MSS vyniesla nasledovné

Uznesenie

1.      Voľby na matičné funkcie sa uskutočnili na základe uznesení Správnej rady MSS a Zhromaždenia MSS. Nedopatrení síce bolo, ale tie neovplyvnili výsledky volieb.

2.      Dozorná rada MSS navrhuje, aby Legislatívna komisia MSS vypracovala návrh zmeny Stanov MSS preto, lebo platné Stanovy MSS obsahujú veľa nedopovedaných vecí a je v nich mnoho kontradiktórnych článkov a odsekov.

3.      Dozorná rada MSS opakovane navrhuje, aby Správna rada MSS rozhodla či sa Matica bude zúčastňovať volieb do NRSNM. Ak rozhodnutie bude kladné, Dozorná rada MSS opakovane navrhuje Správnej rade MSS, aby Legislatívnu komisiu MSS  poverila úlohou vypracovať jasné a zrozumiteľné pravidlá o voľbách do NRSNM.  

4.      Dozorná rada MSS vykoná na prvom nasledujúcom zasadnutí analýzu finančného hospodárenia MSS a činnosti  MSS za posledných osem rokov (od roku 2009 do 2017).

Čítať celý článok...

           

 

 

 
STRETNUTIE PREDSEDOV MSS/MSJ

Dňa 8. mája 2017 na pozvanie novozvoleného predsedu MSS Jána Brtku ústredie MSS navštívili bývalí predsedovia MSS: Michal Spevák z Báčskeho Petrovca, Rastislav Surový z Kysáča, Dr. Ján Babiak z Kulpína a Branislav Slivka z Báčskej Palanky.

Čítať celý článok...

aktuálne vedenie MSS a bývalí predsedovia MSS/MSJ

 
I. KONŠTITUČNÉ ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA MSS

Dňa 8. mája 2017 so začiatkom o 10.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo prvé konštitučné zasadnutie Predsedníctva MSS. Zasadnutia sa zúčastnili: Ján Brtka, predseda MSS, Jaroslav Čiep podpredseda MSS, Vladimír Fekete, podpredseda MSS, Branislav Kulík, podpredseda MSS, Nataša Kolárová podpredsedníčka MSS Janko Havran, podpredseda MSS a Zdenka Chalupková, tajomníčka  MSS. Zasadnutia sa nezúčastnila Jarmila Hromčíková, podpredsedníčka MSS, ktorá svoju neúčasť ospravedlnila.

Na zasadnutí predseda MSS Ján Brtka, na základe článku 53 odsek 2 Stanov MSS, za podpredsedu MSS z Banátu a zároveň aj za zástupcu predsedu MSS zvolil Branislava Kulíka z Vojlovice, za podpredsedu MSS z Báčky Vladimíra Feketeho z Báčskej Palanky a za podpredsedu MSS zo Sriemu Janka Havrana zo Starej Pazovy.

Predsedníctvo MSS na tomto zasadnutí rokovalo o prípravách na Slovenské národné slávnosti 2017, navrhovalo predsedov matičných komisií a zmienilo sa o potrebe zmeny Stanov MSS.

 

 
VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE MSS

Dňa 29. apríla 2017 so začiatkom o 13.00 hodine sa v zasadacej sieni obce Báčsky Petrovec uskutočnilo XXII. riadne výročné a zároveň aj volebné zasadnutie Zhromaždenia MSS.

Na zasadnutí boli prítomní delegáti 27 MOMS, ako i hostia, ktorých privítala doterajšia predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Osobitnými príhovormi prítomných oslovili Igor Vencel, zástupca vedúcej Veľvyslanectva SR v Belehrade, Libuška Lakatošová, republiková poslankyňa, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Augustín Lang, predstaviteľ Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ján Šuľan, predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec. Na zasadnutí bol privítaný aj pokrajinský poslanec Pavel Surový.

Zasadnutie viedlo pracovné predsedníctvo v zložení: Katarína Rašetová (predsedníčka), Libuška Lakatošová, Pavel Baláž (členovia) a Zdenka Chalupková (zapisovateľka).

Po dlhšej a konfúznej diskusii určení bol počet delegátov, ktorí majú právo voliť. Následne bola zvolená volebná komisie v zložení: Anna Balážová z MOMS Stará Pazova (predsedníčka), Mária Andrášiková z MOMS Báčsky Petrovec a Zlatko Šimák z MOMS Padina (členovia).  V pokračovaní boli prečítané listy prof. Dr. Jána Kišgeciho, že odstupuje z kandidatúry na funkciu predsedu MSS a Pavla Surového, že odstupuje z kandidatúry na funkciu podpredsedu MSS z Báčky.

Nasledovali príhovory s prezentáciou vlastného programu kandidátov na predsedu MSS: Jána Brtku a Ľudmily Berediovej-Stupavskej.

Pokiaľ volebná komisia pripravila volebné lístky prítomní prerokovali a schválili zápisnicu z minulého zasadnutia Zhromaždenia MSS, správu o činnosti MSS za rok 2016, finančnú správu MSS 2016, zápisnicu Dozornej rady MSS za rok 2016 a správu Inventárnej komisie MSS za rok 2016.

Potom sa pristúpilo k voľbám a hlasovalo sa tajne. Pripravených bolo 87 lístkov, hlasovalo 81 matičných delegátov.

Vďaka získaným hlasom predsedom MSS v ďalšom štvorročnom mandátnom období sa stal Ján Brtka z Báčskeho Petrovca. Za podpredsedov MSS zvolení boli: z Báčky Jaroslav Čiep (Báčsky Petrovec) a Vladimír Fekete (Báčska Palanka), z Banátu Branislav Kulík (Vojloviaca) a Jarmila Hromčíková (Biele Blato), zo Sriemu Janko Havran (Stará Pazova) a Nataša Kolárová (Šíd). Členmi Dozornej rady MSS sa stali: Željko Čapeľa (Dobanovce), Pavel Baláž (Kovačica), Michal Šranka (Kysáč), Jarmila Pálenkášová (Báčsky Petrovec) a Janko Bagľaš (Aradáč). Za náhradníkov členov Dozornej rady MSS zvolení boli: Pavel Kukučka (Boľovce), Miroslav Pap (Stará Pazova), Ján Kolár (Báčsky Petrovec), Ján Krivák (Belehrad) a Ján Meleg (Báčsky Petrovec).

Členovia Zhromaždenia potom schválili uznesenie o udelení matičných hodností a uznaní za rok 2016. Uznania budú udelené na slávnostnom zasadnutí Zhromaždenia MSS a Medzinárodnom stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov počas Slovenských národných slávností.

Hodnosť čestného člena Matice bude udelená Kataríne Melegovej-Melichovej z Báčskeho Petrovca.

Uznanie za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici bude udelené: Jánovi Brtkovi z Báčskeho Petrovca, Želmíre Legíňovej z Báčskeho Petrovca, Marke Fružovej z Bieleho Blata, Ilone Damjanovej z Bieleho Blata, Martinovi Kováčovi z Báčskej Palanke, Ondrejovi Majerskému z Báčskej Palanke, Jurajovi Belánimu z Báčskej Palanke, Michalovi Petržľanovi z Čelareva, Miroslavovi Petržľanovi z Čelareva a Dušanovi Kerešovi z Padiny,

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli vzdelávania, výchovy a zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry bude udelené: Zuzane Obšustovej z Aradáča, Dr. Jarmile Hodoličovej z Báčskeho Petrovca, Ondrejovi Korošovi z Báčskeho Petrovca, Pavlovi Turanovi z Báčskeho Petrovca, Anne Lačokovej z Báčskeho Petrovca, Márii Vrankovej-Stracinskej z Báčskeho Petrovca, Márii Štajferovej z Hložian, Márii Galasovej z Padiny a Tatiane Mandáčovej zo Selenče

Osobitné uznanie za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií bude udelené: Daniele Legíňovej-Sabovej z Báčskeho Petrovca, Kultúrno umeleckému spolku Vladimíra Mičátka z Kysáča, Galérii Slovenského národného domu z Kysáča a Zuzane Kotvášovej z Padiny.

Ďakovný diplom bude udelený: Dobrovoľnému hasičskému spolku z Aradáča, KC Divadelnej sekcii Branislava Vjerga z Aradáča, Združeniu EKOS z Hložian, Márii Petríkovej z Kysáča, Jánovi Pálikovi ml. z Kysáča, Andrejovi Berédimu (posthumne) z Kysáča, Ivanovi Ferkovi (posthumne) z Kysáča, podniku Pokrok z Padiny a Oltárnemu krúžku žien cirkevného zboru Evanjelickej a. v. cirkvi z Vojlovici.

Plaketa Dr. Janka Bulíka bude udelená Stevanovi Nakićovi z Báčskeho Petrovca.

Záverom zasadnutia odzneli príhovory nového predsedu MSS Jána Brtku a doterajšej predsedníčky MSS Kataríny Melegovej-Melichovej.

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

 

                                                                                         

 

 
ZASADNUTIE SPRÁVNEJ RADY MSS

Dňa 29. apríla 2017 so začiatkom o 10.00 hodine v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo XXIX. zasadnutie Správnej rady MSS. Zasadnutia sa zúčastnili predstavitelia 25. miestnych odborov Matice slovenskej v Srbsku.

Na zasadnutí bola schválená zápisnica z minulého zasadnutia Správnej rady MSS, schválený bol návrh správy o činnosti MSS za rok 2016, návrh finančnej správy 2016, zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady MSS, správa Inventárnej komisie MSS za rok 2016 a návrhy na uznania za rok 2016. V pokračovaní zasadnutia sa členom Správnej rady MSS predstavili kandidáti na predsedu MSS a to prof. Ján Brtka z Báčskeho Petrovca a prof. Ľudmila Berédiová-Stupavská z Kysáča. Na záver zasadnutia bola ustálená listina kandidátov na matičné funkcie.   

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...

Čítať celý článok...
 
Slovenské národné slávnosti 2015 - Program

Čítať celý článok...

 
Výzva na Cenu Samuela Tešedíka 2015
Vážení,
v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať výzvu adresovanú organizáciam Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizáciam so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraniči nominovať kandidátov na Cenu Samuela Tešedíka v roku 2015.
Tešíme sa na spoluprácu.
Čítať celý článok...
 
In memoriam: Samuel Boldocký (1943 - 2015)

In memoriam: Samuel Boldocký (1943 – 2015)

Samuel Boldocký ako držiteľ Ceny Ondreja Štefanka 2015 (foto: Jaroslav Čiep)

Deň 25. apríla pre Samuela Boldockého bol vždy veselý, lebo v tento deň oslavoval svoje narodeniny. Sobota 25. apríla 2015 pre rodinu a kamarátov Samuela Boldockého predsa je len smutná, preto že tento nestor nášho slovenského etnika práve v deň svojich 72. narodenín dokončil tuzemskú púť. 

Slovenská menšina v Srbsku, ale i širšie, v tento deň zostala chudobnejšia o profesora literárneho kritika, jazykovedca, zostavovateľa učebníc a antológií, prekladateľa a spoločenského pracovníka, ktorý po siedmych krížikoch životného údelu neuniesol i ťarchu zákernej choroby, ktorá ho v poslednom období čoraz viac nahrýzala.

Čítať celý článok...
 
Školám - knihy zo Slovenska

Čítať celý článok...

V Dome MSS Ľudovíta Mišíka 3. februára 2015 podpredseda MSS Vladimír Fekete a predsedníčka Osvetovej komisie Anna Medveďová prijali vzácnu návštevu, pána predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, ktorý pre Základnú školu Jána Čajaka a Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci priniesol vzácne dary – knihy a učebné pomôcky. Dary od predsedu USŽZ prevzali riaditelia tunajších škôl páni Ján Brna a Pavel Belička. Tým sa znovu potvrdila tradične dobrá spolupráca Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Matice slovenskej v Srbsku. Pri tejto príležitosti sa pán Igor Furdík sústredil na plány Úradu v nadchádzajúcom období a hovoril o tom, na ktoré oblasti aktivít by žiadatelia mali nacieliť svoje projekty. 

Čítať celý článok...
 
Uznanie od najbližších

Čítať celý článok...

To je to, čo človeka najväčšmi pookreje. A práve sa toho dočkala predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a MOMS Petrovec Katarína Melegová–Melichová, keď jej začiatkom tohto mesiaca matičiari usporiadali večierok k životnému jubileu, k 60.-tym narodeninám. Takto po cenných uznaniach, ktoré si za svoju rôznorodú činnosť odniesla práve v tomto roku (cena Ondreja Štefánka a Cena obce) prišlo ďalšie od jej prvých spolupracovníkov.

Vyberaným slovom sa hovorilo o dlhoročnej, všestrannej a najmä plodnej práci Kataríny Melegovej–Melichovej na kultúrnom poli.  O zaujímavý program sa veľkou mierou pričinila aj sama jubilantka, tým, že účinkovala v rozhovoroch, ktoré viedli Viera Dorčová–Babiaková a Miroslav Babiak, stvárňujúc tak dve oblasti jej angažovania, pracovnú a ochotnícku tj. novinársku a divadelnícku činnosť a výberom pesničiek, pre ktoré sama napísala texty.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>

Stránka 4 z 6